Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Dokumenty konsorcjantów

Jeśli w siwz nie ma zapisu dotyczącego konsorcjum, to czy konsorcjum może w takim postępowaniu złożyć swoją ofertę? Jakie osobne dokumenty powinni złożyć członkowie konsorcjum?

 

Celem zawiązania konsorcjum jest najczęściej wspólne działanie przedsiębiorców w celu realizacji konkretnego zamówienia publicznego, którego ze względu na wymagany przez zamawiającego potencjał sprzętowy, intelektualny czy finansowy nie jest w stanie zrealizować jeden podmiot. Utworzenie konsorcjum ma charakter najczęściej jednorazowy, tymczasowy, tak więc po osiągnięciu celu, do którego zostało ono powołane, jest rozwiązywane. Konsorcjum jest organizacją gospodarczą, którą tworzą wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ale nie jest podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane ani mieć odrębnej nazwy czy siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich działaniach niezwiązanych z działalnością konsorcjum, natomiast w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólną politykę organizacyjną i finansową, która to polityka powinna prowadzić do realizacji zamówienia publicznego. Zawierając konsorcjum, wchodzące w jego skład podmioty powinny określić, który z nich lub które z osób upoważnionych będą reprezentować konsorcjum na zewnątrz. Jeśli nie ustanowiono takiej reprezentacji, to jestem zdania, że członkowie konsorcjum składającego jedną ofertę powinni podpisać ją tak, aby wiązała wszystkie strony. Do reprezentowania konsorcjum winno być stosowne umocowanie prawne. Najczęściej jest nim dodatkowa umowa sporządzona między uczestnikami konsorcjum a osobą lub podmiotem mającym je reprezentować. Takiej umowy możemy zażądać do wglądu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy pamiętać, że konsorcja nie mają wspólnego majątku, choć mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe, a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

 

W zamówieniach publicznych powinniśmy zadbać o to, by odpowiedzialność członków konsorcjum za jego zobowiązania była solidarna. Jeśli natomiast chodzi o dokumenty, jakie powinien złożyć każdy członek konsorcjum, to powinny to być przede wszystkim dokumenty określające formę organizacyjną członka konsorcjum (wpis do działalności gospodarczej, KRS), dokumenty dotyczące wyłączenia z postępowań o udzielenia zamówienia publicznego (art. 24 Pzp), jak też o niezaleganiu z podatkami. Innymi słowy, powinny to być wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty podmiotowe.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne