Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Rażąco niska cena

Data publikacji: 02-09-2015 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    oświadczenie

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

Jedna z ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu okazała się niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wezwaliśmy wykonawcę do przedłożenia wyjaśnień w zakresie tego, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, wraz ze złożeniem dowodów. Ponieważ wykonawca przedłożył nam same wyjaśnienia, nie analizowaliśmy ich treści, lecz przez brak załączonych dowodów odrzuciliśmy ofertę wykonawcy. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Odrzucenie oferty w takiej sytuacji było niezasadne. Podstawę do odrzucenia oferty, bez jej merytorycznej oceny, stanowi bowiem, zgodnie z art. 90 ust. 3 pzp, jedynie brak złożenia wyjaśnień przez wykonawcę (lub złożenie ich w bardzo lakonicznej formie), a nie brak dowodów, nawet jeśli w wezwaniu do złożenia wyjaśnień zamawiający ich zażądał. A w przedmiotowym postępowaniu wykonawca wyjaśnienia przedłożył.

Należy podkreślić, że wskazana w art. 90 pzp procedura ma charakter wyjaśniający, a nie dowodowy, dlatego też oświadczenie wykonawcy, który składa wyjaśnienia, stanowi podstawę dokonywanej przez zamawiającego oceny (zob. wyrok KIO z 23 czerwca 2014 r., KIO 1097/14, KIO 1104/14). Jeżeli w jej wyniku zamawiający uzna, że złożone wyjaśnienia nie potwierdzają, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, powinien ją odrzucić.

Na marginesie warto podkreślić, że dostarczenie dowodów leży w interesie wykonawcy (nawet jeżeli zamawiający ich nie żądał), gdyż ich dołączenie zwiększy szansę na uwzględnienie wyjaśnień przez zamawiającego. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której wykonawca będzie przekonany, że jego wyjaśnienia potwierdzają, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, tymczasem dla zamawiającego będą one niejasne.

W przedmiotowej sytuacji zamawiający powinien unieważnić czynność odrzucenia oferty i dopiero po przeanalizowaniu wyjaśnień podjąć decyzję o ich uwzględnieniu lub – gdyby wyjaśnienia nie potwierdzały, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny – o odrzuceniu oferty.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne