Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Znowelizowane przepisy o podatku od towarów i usług

Data publikacji: 06-07-2015 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    dostawa

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

Jesteśmy w trakcie postępowania na dostawę telefonów komórkowych – sprzętu, który na dzień ogłoszenia postępowania nie był objęty odwrotnym obciążeniem, ale ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych zakwalifikowała ten sprzęt jako objęty odwrotnym obciążeniem. Termin składania ofert upływa 3 lipca, ustawa zaś wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. Czy to na nas, jako na zamawiającym, będzie spoczywał obowiązek zmiany kwoty w złożonych ofertach (zmiana kwoty brutto na kwotę netto)?

Artykuł 12 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa nowelizująca) stanowi, że jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte przed 1 lipca 2015 r., to zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty, do przedstawienia informacji dotyczącej kwoty podatku od towarów i usług doliczonej do ceny złożonej oferty, jeżeli ta informacja nie wynika z treści oferty, oraz informacji dotyczącej możliwości powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, a następnie poprawia oferty w zakresie ceny przez pomniejszenie tej ceny o podatek od towarów i usług w zakresie, w jakim u zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług. Po przekazaniu przez wykonawców informacji ofertę taką należy oceniać z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a pzp, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Jeżeli więc w ofercie nie została zawarta ww. informacja, to zamawiający wzywa wykonawców do przekazania wyjaśnień. Nie jest on zmuszony do samodzielnej ingerencji w treść złożonej oferty.


Planujemy zamówienie na dostawę m.in. komputerów, drukarek i skanerów. Część zamawianego sprzętu od 1 lipca 2015 r. zostanie objęta procedurą odwrotnego obciążenia. W jaki sposób należy zmodyfikować formularz cenowy na tę okoliczność? Zazwyczaj załączaliśmy tabelę, w której wykonawca wpisywał „kwotę netto”, „stawkę VAT” oraz „kwotę brutto”. Czy sprzęt objęty odwrotnym obciążeniem powinniśmy wydzielić jako osobny załącznik? Czy może lepiej podzielić przedmiotowe zamówienie na części: osobno dla sprzętu, co do którego obowiązek zapłaty podatku leży po stronie wykonawcy, a osobno dla obowiązku zapłaty podatku przez zamawiającego?

Nie widzę powodu, aby sztucznie dzielić zamówienie na części, w celu uniknięcia „wymieszania” w jednej ofercie sprzętu, który jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia, ze sprzętem, co do którego obowiązek zapłaty podatku leży po stronie wykonawcy. Oczywiście, zamawiający ma do tego prawo (o ile nie prowadzi to do obejścia ustawy, a przy tym jest to podyktowane względami technicznymi, organizacyjnymi czy charakterem przedmiotu zamówienia – zob. orzeczenie RKO z 25 marca 2013 r., DFP-53–28/2012). Jeśli jednak zamawiający podzieli przedmiotowe zamówienia, to będzie zmuszony do prowadzenia dwóch równoległych postępowań.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne