Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Kontrola zamówień publicznych u zamawiającego

Data publikacji: 02-06-2015 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

Audyt wykazał, że w przeprowadzonych postępowaniach nieprawidłowo wskazaliśmy cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Chcemy uniknąć tego błędu w przyszłości, prosimy więc o odpowiedź na pytanie, czy możemy zastosować cenę jako jedyne kryterium w przypadku postępowania dotyczącego obsługi technicznej jednego z naszych budynków. Jeżeli nie, to czy dodatkowe kryterium odnoszące się do doświadczenia wykonawcy będzie prawidłowe? Jakie inne kryteria moglibyśmy zastosować?

Zgodnie z art. 90 pzp cenę jako jedyne kryterium można zastosować tylko wówczas, gdy przedmiot zamówienia spełnia dwie przesłanki: jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Zamawiający, chcąc wybrać ofertę na podstawie wyłącznie ceny, zobowiązany jest do zbadania, czy przedmiot zamówienia odpowiada tym przesłankom.

Obsługi technicznej budynku nie można uznać za usługę powszechnie dostępną i o ustalonych standardach jakościowych, dlatego zamawiający musi zastosować również inne kryteria. Ale przy tym należy pamiętać o art. 91 ust. 3 pzp, który wskazuje, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Wyjątek od tej zasady wprowadzono w art. 5 pzp, w myśl którego zamawiający nie musi stosować przepisów dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym.

Przedmiotowe zamówienie należy jednak zakwalifikować jako usługę o charakterze priorytetowym, a więc w tym przypadku zamawiający nie może skorzystać np. z kryterium oceny ofert odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy. Zamiast tego warto rozważyć zastosowanie np. kryterium okresu gwarancji na wymieniany sprzęt, szybkość reakcji wykonawcy na zgłoszoną awarię czy wysokość upustu na dostarczane materiały.


Przeprowadziliśmy postępowanie, którego przedmiotem był druk książek. Niestety, przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpił od jej podpisania. Ponieważ zamawiający nie miał czasu na przeprowadzenie nowego postępowania (publikacje należało wydrukować i dostarczyć bezwzględnie do wskazanej daty w celu rozliczenia dotacji), zastosowaliśmy art. 67 ust. 1 pkt 3 i w trybie z wolnej ręki zawarliśmy umowę z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę w unieważnionym postępowaniu. Druki zostały wykonane prawidłowo i dostarczone na czas. Mimo uzasadnienia faktycznego i prawnego kontrola stwierdziła jednak, że nieprawidłowo zastosowaliśmy art. 67, i nałożyła na nas korektę finansową. Jakich argumentów możemy użyć, pisząc odwołanie od nałożonej kary? Postępowanie było prowadzone poniżej progów unijnych.

Na wstępie należy podkreślić, że organ kontrolujący prawidłowo wskazał naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy wystąpi wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wykonanie zamówienia wymagane jest natychmiastowo i nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne