Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wymaganie posiadania uprawnień z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp

Data publikacji: 07-05-2015 Autor: Marcin Meducki
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Marcin Meducki.

Artykuł 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na gruncie tego przepisu powstaje wiele konkretnych pytań, które wpływają na praktykę stosowania ustawy. Na kilka z nich postaramy się odpowiedzieć w niniejszym tekście.


Czy zamawiający, dokonując wykluczenia wykonawcy z postępowania, prawidłowo wskazał, że na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp należy wymagać od każdego z uczestników konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego) wpisu do rejestru działalności regulowanej?

W art. 23 ust. 3 pzp wprowadzono nakaz odpowiedniego stosowania przepisów o wykonawcy wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oznacza to, że zasady wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1–4 powinny być stosowane odpowiednio, nie zaś wprost. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, „w piśmiennictwie trafnie zauważa się, że pojęcie «odpowiedniości» stosowania określonego przepisu oznacza, że niektóre jego postanowienia będzie można stosować bez żadnej modyfikacji, inne trzeba będzie odpowiednio zmodyfikować, a jeszcze innych w ogóle nie będzie można stosować” (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 17 stycznia 2013 r., III CZP 57/12).

Możliwość odpowiedniego stosowania przepisów otwiera drogę do wykładni celowościowej i funkcjonalnej. Celem oraz funkcją art. 23 pzp jest niewątpliwie umożliwienie udziału w rynku zamówień publicznych szerszej grupie wykonawców, w tym również wykonawcom, którzy w pojedynkę nie byliby w stanie spełnić wymagań zamawiającego. Jednak wykładnia celowościowa oraz funkcjonalna tego przepisu nie może doprowadzić do obejścia przepisów szczególnych, określających wymagania, jakie należy spełniać, wykonując określoną działalność gospodarczą. Nie może też prowadzić do naruszenia zasady stanowiącej, że celem postępowania przetargowego jest wyłonienie wykonawcy, który przez zdobyte doświadczenie i posiadane uprawnienia daje rękojmię należytego wykonania zamówienia.

W konsekwencji odpowiednie stosowanie art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp powinno być interpretowane na tle konkretnego stanu faktycznego, w tym zwłaszcza związanego z przedmiotem zamówienia. W sytuacjach, w których realizacja całości zamówienia będzie wymagała posiadania uprawnień i wszyscy uczestnicy konsorcjum będą zaangażowani w wykonywanie takiego zamówienia, warunek udziału w tym zakresie będzie musiał zostać spełniony przez wszystkich uczestników konsorcjum. Dotyczy to przypadków, gdy przedmiot zamówienia ma charakter jednorodny i obejmuje swoim zakresem wyłącznie działalność wymagającą uzyskania odpowiedniego zezwolenia, licencji czy koncesji (zob. wyrok KIO z 19 stycznia 2015 r., KIO 2812/14).


Czy zapisy siwz muszą wskazywać na konkretne dokumenty, jakie wykonawcy mają złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp, czy też zamawiający może stwierdzić ich brak w toku oceny ofert?

Obowiązkiem zamawiającego jest opracowanie siwz, a jednym z niezbędnych jej postanowień jest ujęcie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust. 1 pkt 5 pzp). 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne