Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Podatek od towarów i usług a obliczanie ceny oferty

Data publikacji: 08-04-2015 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    dostawa   siwz   roboty budowlane

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Grzegorz Mazurek.

Jak powinien obliczać cenę wykonawca spoza Unii Europejskiej?

Zamawiający musi uiścić należny podatek bez względu na to, czy towar pochodzi z importu, czy też został zakupiony w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Rzeczywista kwota, którą zamawiający jest zobowiązany wydać, powstaje dopiero w momencie zsumowania jej z należnym podatkiem. Odmienne stanowisko, oparte na literalnym brzmieniu art. 91 ust. 3a pzp (zgodnie z którym dodanie podatku od towarów i usług jest konieczne tylko w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a w przypadku importu towarów już nie), prowadziłoby do faworyzowania wykonawców spoza UE. Oznaczałoby to naruszenie nadrzędnej zasady zamówień publicznych, określonej w art. 7 ust. 1 pzp, a mianowicie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tymczasem dla zastosowania art. 91 ust. 3a pzp istotne jest powstanie po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług. Bez znaczenia pozostaje natomiast kwestia tytułu powstania należności podatkowej, jak również dodatkowe zobowiązanie wykonawcy do zapłaty podatku zgodnie z ustawodawstwem podatkowym kraju, w którym ma on swoją siedzibę. Podkreślić należy, że zamawiający zawsze powinien porównywać ceny porównywalne, tj. obliczone z uwzględnieniem podatku: „pod pojęciem ceny należy, na gruncie Pzp, rozumieć cenę brutto (a więc z naliczonym podatkiem VAT). Taką cenę zamawiający powinien przyjąć na potrzeby oceny i porównania ofert” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 lutego 2005 r., V Ca 2981/04).


Czy w przypadku zamówień złożonych całe zamówienie powinno być w każdym wypadku objęte jednolitą stawką VAT?


Odpowiadając na to pytanie, warto powołać się na orzecznictwo. W wyroku z 23 lipca 2012 r. (KIO 1395/12)KIO wskazała: „Jeśli świadczenia tworzą usługę o charakterze kompleksowym, wówczas również dla celów jej opodatkowania na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług powinny tworzyć całość. W przypadku świadczenia o kompleksowym charakterze, na które składa się czynność podstawowa, której wykonanie było celem umowy zawartej przez podatnika z klientem, a także czynności pomocnicze niezbędne do wykonania czynności podstawowej, ustalając właściwą stawkę podatku VAT powinno się przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej. Zaprezentowane stanowisko potwierdził Sąd w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 25 stycznia 2007 r. I FSK 499/2006 oraz z dnia 2 grudnia 2008 r. I FSK 1946/2007”. Problem wskazany w zapytaniu pojawia się w przypadku zamówień na usługi (np. w wyroku KIO 74/14 z 28 stycznia 2014 r. rozważano, czy w ramach usługi leśnej można wyodrębnić usługę patrolowania – z preferencyjną stawką VAT – czy też nie ma takiej możliwości). Generalnie orzecznictwo wskazuje na konieczność stosowania jednej stawki.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne