Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Czyn nieuczciwej konkurencji

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

Zamawiający otrzymał anonimową informację, zgodnie z którą dwóch wykonawców, którzy złożyli oferty, zawarło tzw. zmowę przetargową. Termin składania ofert jeszcze nie minął. Czy zamawiający może podjąć jakieś kroki w celu ustalenia, czy nie zachodzi czyn nieuczciwej konkurencji?

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie można zapoznać się z zawartością ofert przed upływem wyznaczonego terminu na ich złożenie. Dopóki zatem zamawiający nie dokona czynności otwarcia ofert, nie może przesądzić, czy złożone oferty odpowiadają przesłance ich odrzucenia z art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp. Warto nadmienić, że do upływu terminu składania ofert wykonawcy mają prawo składać uzupełnienia czy zmiany do złożonej już oferty, a nawet ją wycofać.

Jeżeli zamawiający jest informowany o tzw. zmowie przetargowej, to powinien wykazać się wyjątkową starannością przy weryfikowaniu złożonych ofert. Należy podkreślić, że zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli po jej zweryfikowaniu (a więc po zapoznaniu się z jej treścią) stwierdzi, iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Zamawiający może – a nawet powinien – korzystać z dowodów, które dostarczyli mu inni wykonawcy, jednak nie powinien traktować ich bezkrytycznie, gdyż ciężar udowodnienia czynu nieuczciwej konkurencji ciąży na nim.


Prowadzimy postępowanie na usługi sprzątania. W siwz wskazaliśmy, że wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą uproszczony kosztorys wykonania zamówienia. Jeden z wykonawców składając ofertę, posłużył się kosztorysem innego wykonawcy, złożonym w postępowaniu, które rozstrzygnięte zostało w zeszłym roku. Kosztorys jest identyczny, zarówno pod względem wskazanych cen, jak i błędów (literówek), które pojawiają się obu kosztorysach. Czy zamawiający może odrzucić ofertę ze skopiowanym kosztorysem, podając jako podstawę fakt, że jego złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Zamawiający, powołując się przy odrzuceniu złożonej oferty na przesłankę określoną w art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp, powinien za każdym razem dokładnie przeanalizować i ustalić, na czym polega działanie wykonawcy, a także sprawdzić, czy działanie to można przypisać do któregoś z deliktów zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk).

Zgodnie z art. 11 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża to interesowi innego przedsiębiorcy lub go narusza. W omawianym przypadku należałoby ustalić, czy kosztorys złożony w poprzednim postępowaniu został zakwalifikowany jako tajemnica przedsiębiorstwa przez oferenta, który go złożył. Zamawiający może również poinformować wykonawcę, który złożył przedmiotowy dokument w poprzednio prowadzonym postępowaniu, o tym, że jeden z oferentów posługuje się jego kopią. Jednocześnie sam fakt złożenia kosztorysu będącego kopią oferty z innego postępowania nie przesądza o tym, że wykonawca popełnił czyn nieuczciwej konkurencji. Wykonawcy mogą wszak zakładać konsorcja, użyczać sobie potencjału czy nawet należeć do tej samej grupy kapitałowej, w związku z czym mogą posługiwać się tymi samymi dokumentami lub wymieniać się dokumentami składanymi w różnych postępowaniach, w których startują.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne