Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: mec. Anna Specht-Schampera

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera


Brak cen jednostkowych

W postępowaniu na wykonanie robót drogowych wykonawca ma być rozliczany według cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy otrzymali przedmiary i byli zobowiązani do przygotowania i złożenia kosztorysu ofertowego w oparciu o nie oraz do podania w formularzu ofertowym ceny brutto, netto i kwoty podatku VAT.

W kosztorysie jest ponad 100 pozycji. Jeden z wykonawców przedłożył kosztorys ofertowy, w którym nie ma kolumny zawierającej cen jednostkowych, natomiast są podane wartości netto każdej pozycji, które liczone były w sposób następujący: jednostki obmiarowe x ilości x ceny jednostkowe – znane tylko wykonawcy. W formularzu ofertowym podana jest ogólna cena brutto, netto i kwota podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena netto odpowiada sumie wartości z kosztorysu ofertowego. Czy brak ponad 100 cen jednostkowych, według których będą rozliczane wykonane roboty, stanowi powód do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp? Czy zamawiający powinien zastosować przepisy art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp?

 

W wyroku KIO z dnia 27 kwietnia 2009 r. (KIO/UZP 463/09) Izba podkreśliła wyraźnie, że wprowadzenie do ustawy art. 87 ust. 2 w aktualnym brzmieniu miało na celu poprawienie tego rodzaju niezgodności w treści oferty wykonawców, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego, a które nie mają wpływu na cenę oferty. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że niezgodność treści przedmiotowej oferty z siwz nie wpłynęłaby na cenę oferty (cena oferty i wartość netto każdej pozycji kosztorysowej zostały przez wykonawcę podane). Natomiast w wyroku KIO z dnia 9 kwietnia 2009 r. (KIO/UZP 410/09) wskazuje się, że podstawami oceny „istotności” poprawy co do treści oferty jest nie tylko wielkość zmiany ceny całkowitej oferty, ale także ilość pozycji, które będą musiały ulec zmianie. Nie budzi jednak wątpliwości w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, że omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać zamawiający samodzielnie bez udziału wykonawcy w tej czynności (np. wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2009 r., KIO/UZP 11/09). Jedynym podmiotem, który może wskazać w ofercie cenę za realizację przedmiotu zamówienia lub jego części, jest bowiem wykonawca (wyrok z dnia 23 grudnia 2008 r., KIO/UZP 1444/08). Powstaje więc pytanie, czy w rozpatrywanej sprawie zamawiający może samodzielnie ustalić ceny jednostkowe, dokonując w istocie prostych obliczeń w oparciu o dane zawarte w ofercie (wartość netto każdej pozycji, jednostki miary i ilości). Pamiętać przy tym należy, że zamawiający zobowiązany jest czytać ofertę łącznie.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne