Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Cena rażąco niska

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

Czy zamawiający ma obowiązek badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1232) zmieniła m.in. treść art. 90. Dotychczas przepis stanowił, że zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Z tak sformułowanego przepisu nie wynikało jednak, jaką cenę należy uznać za rażąco niską.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca wskazuje przykładowe sytuacje, w których zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień w tym zakresie. Jednak to zamawiającemu pozostawiono ocenę, czy złożona oferta nosi znamiona rażąco niskiej. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 pzp, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, to zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. „Nowe regulacje doprecyzowują, że z podejrzeniem rażąco niskiej ceny możemy mieć w szczególności do czynienia, gdy zaoferowana cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. A zatem ustawodawca niejako zdefiniował z góry, kiedy można sądzić, że zaoferowana cena jest rażąco niska. W takiej sytuacji zamawiający zobligowany jest do zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. A zatem przy zaistnieniu kryteriów ustawowych procedura wezwania do wyjaśnień przybiera charakter obligatoryjny”1. Warto wspomnieć, że takie okoliczności były wskazywane jako podstawa do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w zakresie rażąco niskiej ceny już na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego w orzecznictwie KIO (zob. np. wyrok z 17 sierpnia 2012 r., KIO 1649/12).


Kto powinien udowodnić, że cena w złożonej przez wykonawcę ofercie jest rażąco niska?

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Jest to zupełna nowość w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów: dotychczas nie było to bowiem sprecyzowane, a zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, który znajduje zastosowanie na podstawie art. 14 pzp, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Na podstawie tego przepisu wywodzono, że to zamawiający ma wykazać, iż cena jest rażąco niska. Obecnie to wykonawca, składając wyjaśnienia i dowody w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pzp, ma przekonać zamawiającego, że cena podana w formularzu ofertowym jest realna. Warto jednak wskazać, że jeszcze przed nowelizacją KIO przerzucała ciężar dowodu na wykonawcę:

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne