Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Usługi niepriorytetowe

Data publikacji: 07-11-2014 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko


Prowadzę postępowanie, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (usługi ochroniarskie) o wartości powyżej kwot unijnych. Muszę w sposób istotny zmodyfikować ogłoszenie o zamówieniu oraz sam opis przedmiotu zamówienia. Czy znajduje tu zastosowanie art. 12a ust. 2 pzp?

W art. 12a pzp wskazano sytuacje, w których zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający dokonuje istotnej zmiany treści ogłoszenia, dotyczącej w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, to jest on zobowiązany do przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 1 pzp, do postępowań, których przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym, nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących terminów składania wniosków.

Jednak nieprzedłużenie terminu składania ofert w sytuacji, kiedy zamawiający w sposób istotny modyfikuje ogłoszenie lub opis przedmiotu zamówienia, może się wydawać problematyczne, zwłaszcza że w omawianym przypadku zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów, o których mowa w art. 11 ust. 8.

Mimo że – zgodnie z art. 5 pzp – zamawiający nie złamie przepisów ustawy, nie wydłużając terminu, to w mojej ocenie warto jednak termin ten przedłużyć, by dać wykonawcom czas na wprowadzenie zmian w ofercie. Zamawiający powinien bowiem dążyć do tego, by złożone oferty w sposób pełny odpowiadały jego potrzebom, dlatego zmiana terminu wydaje się jak najbardziej wskazana. Warto też podkreślić, że niewydłużenie terminu w sytuacji, gdy dokonana zmiana jest bardzo istotna, może spowodować naruszenie zasady uczciwej konkurencji.


Planuję przeprowadzić postępowanie na podstawie art. 5a pzp na usługi hotelarskie. Czy mogę przewidzieć w ogłoszeniu możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 40% wartości zamówienia podstawowego?

Nowo dodany art. 5a pzp w sposób istotny odformalizował postępowania, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym. Zamawiający stosuje uproszczone przepisy, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania, zwłaszcza jeśli przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, powinien sprawdzić, czy jego łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 pzp. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 3 pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia musi uwzględnić wartość tych zamówień uzupełniających.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne