Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Treść oferty

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   dostawa   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

Jak podkreśla się w orzecznictwie, zakres wymaganej treści oferty wynika z postanowień siwz. To zamawiający określa elementy, które są dla niego istotne i które będą podstawą do merytorycznej oceny zgodności złożonej oferty z jego wymaganiami.


Zamawiający wymagał od wykonawców podania w wykazie asortymentu wyłącznie typu/modelu/nazw producenta oferowanych urządzeń (opis parametrów technicznych i funkcjonalnych nie był wymagany). Jeden z wykonawców nie wskazał tych informacji dla jednego ze znaczących w jego kalkulacji urządzeń. Czy brak takich informacji można zakwalifikować jako „nieistotną omyłkę”, podlegającą poprawie na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp?

Zamawiający wyraźnie określił, że wymaga od wykonawców podania wyłącznie typu/modelu/nazw producenta oferowanych urządzeń, bez opisu technicznego tych urządzeń. Przez wyspecyfikowanie tych danych wykonawca wprost wskazywał, co dostarczy zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia. Dane te pozwalały zamawiającemu nie tylko na identyfikację oferowanych urządzeń, lecz także na ocenę spełnienia istotnych warunków zamówienia określonych w siwz. Należy podkreślić, że wykaz oferowanych urządzeń odnosi się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślając i uszczegóławiając jego zakres. Jest częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. Aby zamawiający mógł na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp poprawić niezgodność oferty z siwz, musi rozstrzygnąć, czy taka poprawa nie doprowadzi do istotnej zmiany treści oferty. Zgodnie z orzeczeniem Izby z 26 lutego 2013 r. (KIO 354/13) o istotności zmiany treści oferty każdorazowo decydują okoliczności konkretnej sprawy. Ważne jest, na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego przez wykonawcę. Brak wskazania i skonkretyzowania istotnego elementu przedmiotu dostawy należy uznać za niezgodność treści oferty z siwz, polegającą na niewłaściwym – tzn. niezgodnym z wymaganiami siwz – opisaniu przedmiotu dostawy. Takiego braku nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, ponieważ wskazanie jednego z głównych elementów zamówienia dopiero w trakcie oceny ofert doprowadziłoby do zdefiniowania oferty na nowo (zob. np. wyroki: z 29 czerwca 2011 r., KIO 1292/11; z 27 stycznia 2012 r., KIO 82/12; z 13 czerwca 2012 r., KIO 1122/12).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne