Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Udostępnianie przez podmiot trzeci potencjału finansowego

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    oświadczenie   polisa   siwz   podmiot trzeci

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


W jakiej formie powinno nastąpić udostępnienie potencjału finansowego? Czy wystarczą kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem?

Zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego i zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie nim dysponował w czasie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W mojej ocenie udostępnienie takie musi przyjąć formę pisemną w rozumieniu przepisu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego.

KIO w jednym z wyroków przypomina, że udostępnienie potencjału jest oświadczeniem woli, a nie wiedzy (zob. wyrok KIO z 1 kwietnia 2014 r., KIO 470/14 i KIO 491/14). Analogiczne stanowisko zajmuje UZP: „Z treści (…) przepisów ustawy Pzp i KC jednoznacznie wynika, że ustawodawca zastrzegł dla zobowiązania składanego przez podmiot trzeci w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp formę pisemną. W związku z powyższym, gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem. Potwierdzeniem tej interpretacji językowej jest również interpretacja funkcjonalna przepisów ustawy Pzp” („Informator UZP” 2012, nr 2–3, s. 8–9).

Należy zauważyć, że zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego nie jest wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, a tylko w przypadku dokumentów w tym rozporządzeniu wskazanych można zastosować ułatwienie polegające na tym, że wykonawca lub inna osoba przez niego upoważniona może potwierdzić kopie dokumentów składanych wraz z ofertą.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne