Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Stosowanie prawa opcji

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Jak należy definiować prawo opcji?

Ani w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), ani w dyrektywie klasycznej nie znajdziemy definicji pojęcia „prawo opcji”. W dyrektywie zapisano jedynie, że podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, przy czym w obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia (art. 9 ust. 1 dyrektywy klasycznej). Stąd też zapis w art. 34 ust. 5 pzp: „jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”.

W jednym z komentarzy do pzp prawo opcji zostało określone jako: „przyznane zamawiającemu uprawienie do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia – zwłaszcza do jego rozszerzenia. Rozszerzenie to może dotyczyć zarówno wolumenu zamówienia (…), jak i przedłużenia stosunku prawnego o charakterze ciągłym (…)”1. Zgodnie z inną publikacją: „(…) prawo opcji to prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego o pewne usługi lub dostawy, które towarzyszą zamówieniu podstawowemu, a co do których zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał. Zamawiający, zastrzegając prawo opcji, może skorzystać z możliwości rozszerzenia zamówienia o konkretny przedmiot, co do zasady nietożsamy z przedmiotem zamówienia, jednakże każdorazowo ściśle z nim związany, bądź też zamienić określoną część zamówienia na inne, również ściśle określone, pozostające w związku z zamówieniem podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji nie może bowiem stanowić obejścia przepisów prawa zamówień publicznych poprzez rozszerzanie przedmiotu zamówienia o dostawy lub usługi tożsame z przedmiotem zamówienia poprzez jednostronne oświadczenie zamawiającego woli zwiększenia wolumenu zamówienia bądź wydłużenia czasu trwania umowy”2.


Czy można stosować prawo opcji dla robót budowlanych?

Prawo opcji zostało opisane w art. 34 ust. 5 pzp, który odnosi się do szacowania wartości zamówienia dla dostaw i usług, stąd też prawo opcji może być stosowane tylko do dostaw i usług i nie ma zastosowania dla robót budowlanych.

Przy okazji trzeba pamiętać o tym, że w dookreśleniu tego, kiedy mamy do czynienia z dostawami i usługami, pomoże nam art. 6 pzp. Warto więc zauważyć, że dostawą jest również takie zamówienie, w którym występują roboty budowlane związane z rozmieszczeniem lub instalacją dostarczonej rzeczy lub innego dobra, i do udzielania takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw (art. 6 ust. 1 pzp), a więc i art. 34 ust. 5 pzp. Podobnie jest z usługami: gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi i roboty budowlane niezbędne do wykonania tych usług, to do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług (art. 6 ust. 4 pzp).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne