Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pzp

 

Czy jeżeli zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia o dokumentach, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zażąda:

 

  1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
  2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy winien od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, żądać dodatkowego oświadczenia z pkt 2) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli wykonawca złożył oświadczenie z pkt 1) o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1?

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 potwierdza przecież również wyszczególniony dla osób fizycznych pkt 2) tego ustępu.

 

Zapisy art. 24 pzp podzielone są na dwie części. Pierwsza dotyczy możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie informacji wynikających z dostarczonych przez niego oświadczeń i dokumentów, druga część to działania zamawiającego na podstawie jego wiedzy.

 

Zamawiający ocenia, czy musi wykluczyć wykonawcę na podstawie jego oświadczenia lub/i dokumentów, których może żądać zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) – DzU nr 226, poz. 1817. W art. 24 ust. 2 pzp mamy już powody wykluczenia z postępowania w zakresie wiedzy i dyspozycji zamawiającego, który m.in. musi samodzielnie stwierdzić, czy wykonawcy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, i czy udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne