Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    podmiot trzeci

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera


Żądanie dokumentów

Z rozporządzenia wynika, iż w postępowaniu do 125 tys. euro w ogłoszeniu i siwz możemy żądać tylko oświadczeń. Czy w umowie mogę zażądać od wykonawcy dokumentów, na które wcześniej przedłożył oświadczenia, np. uprawnienia budowlane, elektryczne, zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa, a także już podpisane umowy z podwykonawcami, jeżeli będzie oczywiście z nich korzystał? Czy adekwatna jest sytuacja z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej potrzebnym m.in. do potwierdzenia poprawnej reprezentacji? Czy w przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów przez wykonawcę powyższe skutkować będzie niepodpisaniem umowy ze względu na niespełnienie jej zapisów?

 

Należy wyraźnie odróżnić żądanie od wykonawców dokumentów i oświadczeń w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, od żądania od wykonawców dokumentów na etapie poprzedzającym bezpośrednio zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 

Pzp zezwala zamawiającym, aby w siwz podali informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. art. 36 ust. 1 pkt 14 pzp). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach owych formalności żądać od wykonawcy, z którym ma być zawarta umowa, przedłożenia uprawnień budowlanych, zaświadczeń o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa dotyczących osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, tym bardziej iż wymóg taki znajduje swoje uzasadnienie w przepisach prawa budowlanego. W razie uchylenia się wykonawcy od zakreślonych przez zamawiającego w siwz obowiązków poprzedzających zawarcie umowy, zamawiający może podjąć działania przewidziane w pzp poprzez uznanie, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 pzp. Tak daleko idących wniosków nie sposób jednak wyciągnąć w odniesieniu do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne