Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Tożsame, ale względem czego

Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że w ramach robót na potwierdzenie doświadczenia wykonawca przedstawi co najmniej trzy roboty tożsame z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczalnia o przepustowości 105 m sześc./dobę, natomiast wykonawca przedstawił oczyszczalnie o przepustowości 16 m sześc./dobę. Zamawiający nie uznał przedstawionej roboty za doświadczenie tożsame. Wykonawca złożył protest uzasadniając, że zamawiający nie podał, jakie mają być parametry robót wykazanych w ramach tożsamych doświadczeń. Czy przy określeniu, że wykazane roboty mają być tożsame z przedmiotem zamówienia należy podawać także wszystkie inne parametry przedmiotu zamówienia?

 

Zamawiający powinien możliwie najdokładniej sprecyzować swoje wymagania odnośnie warunków, jakie winni spełniać wykonawcy. Jednak zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie wydaje mi się uzasadnione żądanie od wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat wybudował trzy oczyszczalnie ścieków o przepustowości 105 m sześc./dobę, skoro przedmiotem zamówienia jest wybudowanie jednej oczyszczalni o takiej przepustowości. Już z tego powodu można uznać, że zamawiający wcale nie ma na myśli robót tożsamych. Bo „tożsame” oznacza identyczne, jak to zamawiane, a zamawiana jest jedna oczyszczalnia, a nie trzy. Zamawiający określając warunki musi pamiętać, że winny się one odnosić do przedmiotu zamówienia i jednocześnie sprawdzić, z jakiego dokumentu żądanego od wykonawcy pozyska wiedzę o spełnieniu bądź niespełnieniu danego warunku. Może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania (art. 25 Pzp). Dla potwierdzenia, czy wykonawca ma m.in. niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający może żądać wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Powyższy dokument wskazuje, że zamawiający musi dowiedzieć się z niego, czy wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie jakiekolwiek roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością zamawianym robotom. Inaczej mówiąc, to rodzaj i wartość zamówień świadczy o tożsamości robót zamawianych z już wykonanymi.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne