Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Tożsame, ale względem czego

Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że w ramach robót na potwierdzenie doświadczenia wykonawca przedstawi co najmniej trzy roboty tożsame z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczalnia o przepustowości 105 m sześc./dobę, natomiast wykonawca przedstawił oczyszczalnie o przepustowości 16 m sześc./dobę. Zamawiający nie uznał przedstawionej roboty za doświadczenie tożsame. Wykonawca złożył protest uzasadniając, że zamawiający nie podał, jakie mają być parametry robót wykazanych w ramach tożsamych doświadczeń. Czy przy określeniu, że wykazane roboty mają być tożsame z przedmiotem zamówienia należy podawać także wszystkie inne parametry przedmiotu zamówienia?

 

Zamawiający powinien możliwie najdokładniej sprecyzować swoje wymagania odnośnie warunków, jakie winni spełniać wykonawcy. Jednak zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie wydaje mi się uzasadnione żądanie od wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat wybudował trzy oczyszczalnie ścieków o przepustowości 105 m sześc./dobę, skoro przedmiotem zamówienia jest wybudowanie jednej oczyszczalni o takiej przepustowości. Już z tego powodu można uznać, że zamawiający wcale nie ma na myśli robót tożsamych. Bo „tożsame” oznacza identyczne, jak to zamawiane, a zamawiana jest jedna oczyszczalnia, a nie trzy. Zamawiający określając warunki musi pamiętać, że winny się one odnosić do przedmiotu zamówienia i jednocześnie sprawdzić, z jakiego dokumentu żądanego od wykonawcy pozyska wiedzę o spełnieniu bądź niespełnieniu danego warunku. Może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania (art. 25 Pzp). Dla potwierdzenia, czy wykonawca ma m.in. niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający może żądać wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Powyższy dokument wskazuje, że zamawiający musi dowiedzieć się z niego, czy wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie jakiekolwiek roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością zamawianym robotom. Inaczej mówiąc, to rodzaj i wartość zamówień świadczy o tożsamości robót zamawianych z już wykonanymi.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne