Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Kto może być uznany za podmiot zbiorowy

Czy spółka cywilna jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary?

 

Art. 24 ust. 1 pkt 9 nakazuje zamawiającego, aby z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczył podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W związku z powyższym na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z tego powodu zamawiający żąda od niego stosownego oświadczenia, a gdy wartość zamówienia przekracza 60 tys. euro – także odpowiedniego dokumentu. Niezłożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DzU z dnia 21 kwietnia 2004 r. nr 71, poz. 645.), dokumentem takim jest aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Problem czytelnika związany jest z częstym wciąż żądaniem takiego dokumentu od wszystkich bez wyjątku wykonawców bez względu na ich formę prawną. Tymczasem dokument taki winny złożyć wyłącznie podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Zainteresowanych odsyłam do tej ustawy, a szczególnie do komentarza autorstwa Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak (Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004), gdzie za podmioty zbiorowe uznaje ona:

 

  • osoby prawne (np. spółkę akcyjną, spółkę z o.o. – obie uzyskują osobowość prawną w chwili wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego),
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo- akcyjną, spółkę z o.o. oraz akcyjną w organizacji),
  • spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego (lub związki takich jednostek),
  • przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną,
  • spółkę kapitałową w organizacji oraz podmioty w likwidacji,
  • zagraniczną jednostkę organizacyjną (np. przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne