Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Kto może być uznany za podmiot zbiorowy

Czy spółka cywilna jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary?

 

Art. 24 ust. 1 pkt 9 nakazuje zamawiającego, aby z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczył podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W związku z powyższym na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z tego powodu zamawiający żąda od niego stosownego oświadczenia, a gdy wartość zamówienia przekracza 60 tys. euro – także odpowiedniego dokumentu. Niezłożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DzU z dnia 21 kwietnia 2004 r. nr 71, poz. 645.), dokumentem takim jest aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Problem czytelnika związany jest z częstym wciąż żądaniem takiego dokumentu od wszystkich bez wyjątku wykonawców bez względu na ich formę prawną. Tymczasem dokument taki winny złożyć wyłącznie podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Zainteresowanych odsyłam do tej ustawy, a szczególnie do komentarza autorstwa Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak (Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004), gdzie za podmioty zbiorowe uznaje ona:

 

  • osoby prawne (np. spółkę akcyjną, spółkę z o.o. – obie uzyskują osobowość prawną w chwili wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego),
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo- akcyjną, spółkę z o.o. oraz akcyjną w organizacji),
  • spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego (lub związki takich jednostek),
  • przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną,
  • spółkę kapitałową w organizacji oraz podmioty w likwidacji,
  • zagraniczną jednostkę organizacyjną (np. przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne