Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Udzielenie zamówienia na zarządzanie PPK

Data publikacji: 10-02-2021 Autor: Ilona Zalewska

Obowiązek wyłonienia podmiotów zarządzających pracowniczymi planami kapitałowymi w jednostkach sektora publicznego zbiegł się z wejściem w życie nowego pzp. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie instytucji finansowej zamówienia w tym zakresie?

 

W 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, ministerstwa, urzędy i ich agencje wykonawcze, jednostki publicznej służby zdrowia, szkoły, uczelnie oraz instytucje kultury, będą zobligowane do udzielenia zamówień publicznych dotyczących zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK). Obowiązek ten wynika z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK; zob. ramka: Wybór…). Warto zauważyć, że obowiązek ten wszedł w życie w tym samym czasie, co ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp).

 

Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

 

W dotychczasowym stanie prawnym zamawiający, działając na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: stare pzp), nie stosował przepisów tej ustawy do umów o zarządzanie PPK. To zaś oznaczało, że wybór instytucji finansowej mógł nastąpić bez przeprowadzenia postępowania przetargowego. Należy jednak pamiętać, że oceniając możliwość zastosowania określonych przepisów pzp, uwzględnia się stan prawny obowiązujący w chwili udzielania zamówienia publicznego, tj. w chwili zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

 

Od 1 stycznia 2021 r. – po wejściu w życie nowego pzp – przepisów tej ustawy również nie będzie trzeba stosować do umów o zarządzanie PPK, jednak pod warunkiem że wartość udzielanego zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne.

 

Jeżeli zatem wartość zamówienia przekroczy równowartość 139 000 euro w przypadku administracji centralnej lub 214 000 euro w przypadku administracji samorządowej, pojawi się obowiązek zastosowania trybu przetargowego i dokonania w ramach tego trybu wyboru instytucji finansowej.

 

Szacowanie wartości zamówienia

 

Każda jednostka sektora finansów publicznych wdrażająca PPK powinna oszacować wartość zamówienia, które zostanie udzielone wybranej instytucji finansowej. Pozwoli to ustalić, czy w danym przypadku zostaną przekroczone progi unijne i czy konieczne będzie przeprowadzenie procedury zamówieniowej z uwzględnieniem trybu przetargowego.

 

Zgodnie z art. 28 nowego pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

 

W przypadku szacowania wartości zamówień na usługi powtarzające się, ciągłe lub podlegające wznowieniu znajdują zastosowanie regulacje zawarte w art. 35 ust. 1 nowego pzp. Jednocześnie w myśl art. 35 ust. 4 pkt 1 nowego pzp, jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, to wartością takiego zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.

 

Wartość zamówienia na zarządzanie PPK

 

Z przywołanych przepisów wynika, że podstawą ustalenia wartości zamówienia będą wszystkie składowe wynagrodzenia wykonawcy z tytułu świadczenia usług zarządzania PPK. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 49 ustawy o PPK, w którym określono zasady ustalania wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Zgodnie z tą regulacją maksymalny limit wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK, wynosi 0,5% wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku w części przypadającej na PPK. Dodatkowo, stosownie do treści art. 49 ust. 3 ustawy o PPK, instytucja finansowa może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku.

 

W świetle art. 35 ust. 4 pkt 1 nowego pzp oraz art. 49 ustawy o PPK szacunkowa wartość zamówienia powinna być utożsamiana z wysokością wynagrodzenia pobieranego przez podmiot zarządzający PPK, nie zaś z wartością środków finansowych stanowiących aktywa funduszu.

 

Na aktywa funduszu składają się w szczególności :

 

  1. wpłaty podstawowe pracowników oraz pracodawców,
  2. wpłaty dodatkowe,
  3. wpłaty powitalne,
  4. dopłaty roczne,
  5. wypłaty transferowe,
  6. zyski z inwestowania środków zgromadzonych w PPK.

 

Maksymalnym wynagrodzeniem wykonawcy będzie maksymalna wartość procentowa aktywów funduszu. Wskaźnik ten – wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego (w szczególności liczby uczestników i prognozowanych wpłat na fundusz w określonym umową okresie) – powinien stanowić podstawę ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

 

Usługi ciągłe i powtarzające się

 

Jak już wcześniej wspomniano, przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 35 ust. 1 nowego pzp podstawą ustalenia wartości zamówień na usługi lub dostawy powtarzające się, ciągłe albo podlegające wznowieniu w określonym czasie jest

 

  1. rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, albo
  2. łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

 

Należy przy tym zauważyć, że w treści zacytowanego przepisu nie określono precyzyjnie, jakie elementy składają się na wartość szacunkową wymienionych usług. Wskazano wyłącznie metodę ustalenia pełnego zakresu wartości zamówienia. W tym rozumieniu szacunkową wartość zamówienia na usługi, o których mowa w art. 35 ust. 1 nowego pzp, powinna stanowić wartość wynagrodzenia wykonawcy ustalona jako iloczyn podstawy oszacowania oraz czasu realizacji usługi. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia na zarządzanie PPK należy więc uwzględniać okres, na który zostanie zawarta ta umowa.

 

[...]

 

Ilona Zalewska
prawnik, konsultantka ds. zamówień publicznych, absolwentka studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne