Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Publiczny transport zbiorowy w in-house

Data publikacji: 10-02-2021 Autor: Agnieszka Dylong
Rys. B. Brosz

Udzielanie zamówień publicznych na usługi publicznego transportu zbiorowego odbywa się co do zasady w sposób odmienny niż w przypadku innych rodzajów usług. Konieczne jest tu odwołanie się m.in. do rozporządzenia 1370/2007 czy do przepisów uptz.

 

Problematykę udzielania zamówień publicznych na usługi publicznego transportu zbiorowego reguluje< rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (DzUrz UE L 315 z 2007 r., s. 1 ze zm.; dalej: rozporządzenie 1370/2007). Artykuł 5 ust. 1 zd. 1 tego rozporządzenia stanowi, że zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych są udzielane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Z art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 wynika, że: „O ile nie zabrania tego prawo krajowe, każdy właściwy organ lokalny – bez względu na to, czy jest to pojedynczy organ, czy grupa organów świadczących usługi publiczne w zakresie zintegrowanego transportu pasażerskiego – może zadecydować, że będzie samodzielnie świadczyć usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego lub że bezpośrednio udzieli zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych odrębnej prawnie jednostce, nad którą ten właściwy organ lokalny lub – w przypadku grupy organów – co najmniej jeden właściwy organ lokalny sprawuje kontrolę podobną do tej, jaką organ ten sprawuje nad swoimi własnymi działami”. Przepis ten umożliwia więc tzw. bezpośrednie udzielenie zamówienia podmiotowi wewnętrznemu (tzw. zamówienie in-house), a w dalszej części precyzuje, na jakich zasadach takiego zamówienia można udzielić.

 

Warto zaznaczyć, że rozporządzenie 1370/2007 zostało wydane dużo wcześniej niż dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (DzUrz UE L 94 z 2014 r., s. 65 ze zm.; dalej: dyrektywa 2014/24) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/ WE (DzUrz UE L 94 z 2014 r., s. 243 ze zm.; dalej: dyrektywa 2014/25) i było pierwszym aktem unijnym, który wyraźnie określał, jakie są przesłanki udzielania zamówień in-house. Dyrektywa 2014/24 oraz dyrektywa 2014/25 w bardzo dużym stopniu wzorują się na rozporządzeniu 1370/2007, stanowiąc – odpowiednio w art. 12 ust. 1 i w art. 28 ust. 1 – że zamówienie publiczne udzielone przez instytucję zamawiającą osobie prawa prywatnego lub publicznego nie jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

  • instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;
  • ponad 80% działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zamawiającą; oraz c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z traktatami, oraz niewywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną.

 

Uznaje się, że instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a (wskazanego wyżej), jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej. Kontrolę tę może sprawować także inna osoba prawna, która sama jest kontrolowana w ten sam sposób przez instytucję zamawiającą. Różne warunki udzielania zamówień in-house Różnice między dyrektywami zamówieniowymi a rozporządzeniem 1370/2007 co do warunków udzielenia zamówienia in-house są następujące:

 

  1. Rozporządzenie 1370/2007 wskazuje, że w celu stwierdzenia, czy zamawiający sprawuje „kontrolę podobną”, bierze się pod uwagę takie elementy jak stopień reprezentowania w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych, stosowne postanowienia w statutach, struktura własnościowa, wpływ na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania oraz sprawowanie nad nimi skutecznej kontroli. Dyrektywy w tym zakresie nie są tak precyzyjne.

 

[...]

 

Agnieszka Dylong
radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne