Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nowe regulacje dotyczące kontroli

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Ewaryst Kowalczyk

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowano system kontroli zamówień publicznych, opierając go na konkretnie określonych w ustawie zasadach kontroli.

 

Pojęcie kontroli rozumiane jest obecnie stosunkowo szeroko. Z jednej strony można odnosić je do działalności nastawionej na wykrywanie błędów, a z drugiej do działalności podejmowanej w celu zapobiegania nieprawidłowościom.


Istotą kontroli w pierwszym z przywołanych znaczeń jest weryfikacja i sprawdzanie wykonanych czynności pod kątem stawianych im wymogów. Zasadniczą metodą działania takiej kontroli jest porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, czyli tego, co jest, z tym, co być powinno. W takim ujęciu kontrola polega zazwyczaj na ustaleniu stanu rzeczywistego i porównaniu go z jakimś wzorcem w celu wykrycia zgodności lub niezgodności oraz – w przypadku stwierdzenia niezgodności – wyjaśnienia jej przyczyn. Na gruncie zamówień publicznych tak rozumiana kontrola służy m.in. odpowiedzi na pytanie, czy zamówienia udzielono zgodnie z przepisami i procedurami.


Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) wprowadza istotne modyfikacje w systemie kontroli zamówień publicznych, opierając go na pięciu filarach, które można ująć w postaci kilku zasad kontroli. Należą do nich:

 

 

  1. zasada współpracy organów kontroli;
  2. zasada planowania i przeprowadzania kontroli na podstawie analizy ryzyka;
  3. zasada dokonywania kontroli na podstawie przygotowanych przez organy kwestionariuszy kontrolnych;
  4. zasada oparcia negatywnego wyniku kontroli na stwierdzonych uchybieniach mających wpływ na wynik postępowania;
  5. zasada upubliczniania informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach.

 

Zasada współpracy organów kontroli


Zasada współpracy organów, które kontrolują zamawiających, wyraża się w dwóch kluczowych obowiązkach:

 

  • wymiana informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach oraz
  • uwzględnianie przez organ kontrolujący wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu kontroli (art. 597 nowego pzp).

 

Pierwszy ze wskazanych obowiązków ma charakter kierunkowy, nie określa szczegółowo działań, jakie powinny być podejmowane przez organy kontroli. Odnosi się on do ogólnej dyrektywy, zgodnie z którą organy kontroli współpracują ze sobą w związku z przeprowadzaną kontrolą, wymieniając się informacjami o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach.


Nieco konkretniej ujęte jest zobowiązanie do uwzględniania wyników poprzednich kontroli. Ustawa wskazuje, że w przypadku powzięcia przez organ kontroli informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli, danego zamówienia przez inny organ kontroli organ ten zwraca się do organu, który tę kontrolę przeprowadził, z wnioskiem o udostępnienie informacji o jej wyniku. Oczywiście organ kontroli może uzyskać informacje o wynikach poprzedniej kontroli (w tym dokument kończący kontroli) w inny sposób.


Kluczowym aspektem zasady współpracy organów kontroli jest natomiast obowiązek uwzględnienia wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu. „Uwzględnianie wyroków” jest jednak dość pojemną formułą. Nie oznacza ścisłego związania kolejnego organu treścią rozstrzygnięć, które sformułował inny organ kontroli wcześniej, tym bardziej że w przypadku różnych kontroli zarówno zakres ich prowadzenia, jak i kryteria kontrolne mogą być różne. Niemniej jednak uwzględnianie wyników kontroli należy postrzegać jako instrument służący niwelowaniu istotnych rozbieżności, które mogą się pojawiać w ramach kontroli tych samych zamówień publicznych.


Zgodnie z intencjami ustawodawcy wyrażonymi w uzasadnieniu projektu nowego pzp zasada współpracy i uwzględniania wyników kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP lub inne organy kontroli oznacza, że organy kontroli zobowiązane są do wymiany podstawowych informacji o przeprowadzanych kontrolach wśród zamawiających, a także o ich wynikach, co pozwoli na ograniczenie przypadków odmiennych interpretacji przepisów czy dublowania postępowań kontrolnych u tych samych zamawiających. Organ kontroli, prowadząc kontrolę z punktu widzenia legalności postępowań, będzie zobowiązany do uwzględniania wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP albo inny organ kontroli w danym postępowaniu. Dodatkowo, zgodnie z nową kompetencją Prezesa UZP, w przypadku wątpliwości lub odmiennych interpretacji prawa zamówień publicznych organy będą mogły zwrócić się do niego o wydanie opinii dotyczącej stosowania prawa zamówień publicznych. Pozwoli to uniknąć wydawania odmiennych interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych przez instytucje kontrolujące.

 

[...]

 

Ewaryst Kowalczyk
doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych; wykładowca, autor opinii prawnych i publikacji dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne