Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wadium dziś i jutro

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Wymagając wadium, zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu i zabezpiecza zawarcie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W tym artykule omawiamy zmiany regulacji dotyczących wnoszenia wadium, jakie wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa ustawa, nowe pzp) nie zawiera definicji „wadium”. W celu analizy tego pojęcia – podobnie jak pod rządami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej: pzp z 2004 r.) – należy odwołać się do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: kc). Z art. 704 § 1 kc można wywieść, że wadium stanowi zabezpieczenie przed uchylaniem się przez wykonawcę od zawarcia umowy, wnoszone w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenia jej zapłaty i że powinno ono być ustanowione przed przystąpieniem do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim.

 

Żądanie wniesienia wadium

 

W nowej ustawie zamawiający niezależnie od wartości zamówienia, rodzaju zamówienia oraz trybu prowadzonego postępowania sam decyduje, czy żądać od wykonawców wniesienia wadium. Zatem w odróżnieniu od dotychczasowych regulacji żądanie wniesienia wadium będzie zawsze fakultatywne.

 

Wysokość wadium

 

Nowa ustawa uzależnia maksymalną kwotę wadium od wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium, to musi mieć na uwadze, że kwota wadium w zależności od wartości zamówienia nie może być większa niż 3% albo 1,5% wartości zamówienia (zob. tabela 2). Ponadto musi pamiętać, że jeżeli dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, to określa kwotę wadium dla każdej z części (art. 97 ust. 3 nowego pzp), a jeżeli przewiduje udzielenie zamówień w trybie z wolnej ręki (powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych lub dodatkowe dostawy, zwiększenie bieżących dostaw, rozbudowę istniejących instalacji), to określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego (art. 97 ust. 4 nowego pzp).

 

Formy wnoszenia wadium

 

W nowej ustawie zmieniono katalog form, w jakich wadium może być wnoszone, tj. usunięto możliwość skorzystania z poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zob. tabela 3). Nie zmieniono przy tym zasady, że to wykonawca – a nie zamawiający – decyduje, z której z dostępnych form skorzysta. Formy te są następujące: pieniądz, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 97 ust. 7 nowego pzp). Wykonawca może dokonywać dowolnych kombinacji spośród wyspecyfikowanych przez ustawodawcę form i różne części wadium wpłacić w sposób odmienny.

 

Nowa ustawa rozwiewa dotychczasowe wątpliwości co do formy przedłożenia wadium niepieniężnego w kontekście elektronizacji zamówień publicznych. W myśl art. 97 ust. 10 nowego pzp, jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia, to przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak

ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne