Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Katalogi elektroniczne

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Adam Wiktorowski

Jednym z narzędzi mających na celu uproszczenie procedury zamówień jest katalog elektroniczny, czyli wykaz zamawianych dóbr sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

System zamówień publicznych w Polsce stopniowo przestawia się na elektroniczne tory. Zbliżające się wielkimi krokami wejście w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) stanowi kolejny krok w kierunku zmiany sposobu organizacji procesu kontraktowania zamówień przez szeroko rozumiany sektor publiczny, z czego z pewnością najistotniejszym elementem jest wprowadzenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia i w konkursie, bez względu na ich wartość, obligatoryjnego komunikowania się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępująca elektronizacja procesu zakupowego może być dobrą okazją do zwrócenia uwagi na niewykorzystywane szerzej przez zamawiających narzędzia służące do uelastycznienia czy wręcz uproszczenia tego procesu. Jednym z takich narzędzi są katalogi elektroniczne.


Szersze i bardziej uporządkowane regulacje


W porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawodawca zdecydował się na to, by w nowej ustawie znacznie poszerzyć i uporządkować regulację odnoszącą się do katalogów elektronicznych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 93 ust. 2 nowego pzp, w którego treści podjęto próbę zdefiniowania samego pojęcia katalogu elektronicznego, wskazując, że przez katalog elektroniczny należy rozumieć wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych. Katalog elektroniczny może w szczególności zawierać opisy i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje o cenach. Przytoczona definicja z pewnością wymaga uzupełnienia o jeszcze jedną kwestię: to zamawiający – i tylko zamawiający – decyduje o zakresie katalogu elektronicznego, jaki ma zostać mu przedłożony. Konieczność respektowania powyższej zasady wynika wprost z motywu 68 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE, gdzie wskazano, że „korzystanie z katalogów elektronicznych do celów prezentacji ofert nie powinno oznaczać, że wykonawcy mogą się ograniczać do przesłania swojego ogólnego katalogu. Powinni oni nadal mieć obowiązek dostosowania swoich ogólnych katalogów do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia. Dostosowanie takie gwarantuje, że katalog przesyłany w odpowiedzi na dane postępowanie o udzielenie zamówienia będzie zawierał wyłącznie te produkty, roboty budowlane lub usługi, które w ocenie wykonawcy przeprowadzonej na podstawie dogłębnej analizy odpowiadają wymaganiom instytucji zamawiającej. W związku z tym wykonawcom należy zezwolić na kopiowanie informacji przedstawionych w ich ogólnym katalogu, ale nie należy zezwalać im na przedkładanie ogólnego katalogu jako takiego”. Co więcej, również w art. 93 ust. 4 nowego pzp określono, że „wykonawca sporządza katalog elektroniczny na potrzeby udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”.


Cztery warianty


Warunkiem koniecznym umożliwiającym postawienie wymogu złożenia katalogu elektronicznego jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający w powyższym zakresie, w zależności od obranej przez siebie drogi ku udzieleniu zamówienia, może się zdecydować na jeden z następujących wariantów:

 

  • wymagać złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego albo
  • wymagać dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty, albo
  • dopuścić dołączenie katalogu elektronicznego do składanej oferty, albo
  • przewidzieć obowiązek złożenia katalogu elektronicznego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów.

 

Warto zauważyć, że zamawiający może postawić wymóg złożenia samej oferty właśnie w postaci katalogu elektronicznego, który zawierać będzie opis przedmiotu oferty i do którego – o ile zamawiający tego wymaga – powinny zostać dołączone stosowne dokumenty lub oświadczenia. Nie może budzić wątpliwości, że wymóg właśnie takiego formatu prezentacji treści oferty ma służyć uproszczeniu jej analizy na etapie badania ofert.


Kolejnym wariantem jest wymóg lub też przewidzenie przez zamawiającego możliwości złożenia takiego katalogu wraz z ofertą. Wydaje się, że najczęściej w tym wariancie zamawiający decydować się będzie na dopuszczenie możliwości złożenia przez poszczególnych wykonawców własnych katalogów elektronicznych dostosowanych do wymogów konkretnego postępowania, ze względu na brak reużywalności danych zawartych w samych katalogach na późniejszym etapie postępowania. Katalogi elektroniczne w takiej sytuacji najczęściej mają charakter pomocniczy wobec zasadniczej treści oferty, a ich zadaniem jest umożliwienie ustalenia cen jednostkowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych na etapie realizacji danego zamówienia publicznego.
Ostatni wariant wydaje się najciekawszy, ponieważ skutkuje zupełnie odmiennym, niż zwyczajowo przyjęty, sposobem ofertowania i możliwy jest do zastosowania wyłącznie w przypadku ustanowienia przez zamawiającego dynamicznego systemu zakupowego.

 

[...]

 

Adam Wiktorowski
prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne