Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zmiana umowy w czasie pandemii

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Arkadiusz Sputowski

Czy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 można aneksować umowę i zmienić wartość zamówienia w zakresie usług bankowych (obsługi bankowej) bez konsekwencji wynikających z naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

 

Wart. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wprowadzono generalny zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne. Ewentualna zmiana jest dopuszczalna wyłącznie w opisanych w tej regulacji przypadkach. Przepis ten wskazuje, że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 

 

 1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
 2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
 3. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   - konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
   - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
 4. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  - na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1;
  - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
  - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
 5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
 6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych?


Odpowiedzialność za zmianę umowy o zamówienie publiczne jest penalizowana w art. 17 ust. 6 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W regulacji tej jasno wskazano, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

 

[...]

 

Arkadiusz Sputowski
audytor wewnętrzny (lic. MF 134/2004), długoletni pracownik służb podatkowych państwa i jst, doświadczony wykładowca i trener

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne