Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Wadium, składanie ofert i ich ocena

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Omawiamy kolejne elementy SWZ. Są to: zasady wnoszenia i zwrotu wadium, termin składania i otwarcia ofert, sposób obliczenia ceny oferty oraz – fakultatywnie – procedura badania ofert.


Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. W nowych przepisach zostały wskazane poszczególne informacje, jakie zamawiający musi zawrzeć w SWZ – omawiamy je w kolejnych wydaniach miesięcznika.


Wadium


Jednym z elementów specyfikacji warunków zamówienia powinny być informacje na temat wymaganego w postępowaniu wadium. Wymaganie wnoszenia wadium przez wykonawców jest fakultatywne zarówno w postępowaniach krajowych, jak i w unijnych. W postępowaniach krajowych kwota wadium nie może być większa niż 1,5% wartości zamówienia, w unijnych – nie większa niż 3%. W pozostałym zakresie przepisy dotyczące wadium są tożsame w postępowaniach krajowych i unijnych. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.
Podobnie jak dotychczas zamawiający będzie określał kwotę wadium w konkretnej wysokości w złotych. Wykonawca zostanie zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i do utrzymania go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Wyjątek stanowią przypadki zobowiązujące zamawiającego do wcześ­niejszego zwrotu wadium. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

 

 

 1. upływu terminu związania ofertą;
 2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

 

Zamawiający zwraca wadium – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku – wykonawcy:

 

 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 2. którego oferta została odrzucona;
 3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

 

Jeśli chodzi o formy, w jakich wadium może być wnoszone, to art. 97 nowego pzp wskazuje w ust. 7, że według wyboru wykonawcy może ono zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 

 1. pieniądzu;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Co istotne, przedłużenie terminu zwią­zania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.


Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, na którym będzie przechowywane. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.


Złożenie wniosku przez wykonawcę o zwrot wadium w wyżej określonych sytuacjach powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX nowego pzp.


Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.


Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

 

 1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 nowego pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 nowego pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowego pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 nowego pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 2. wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.


Sposób składania ofert


Opis sposobu składania ofert w SWZ powinien być dostosowany do systemu teleinformatycznego, z którego korzysta zamawiający, oraz wymagań określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Rozporządzenie to, którego projekt obecnie jest jeszcze procedowany, określi m.in.:

 

 

 1. sposób sporządzania oraz sposób i tryb przekazywania ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 nowego pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 nowego pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne odnoszące się do tych środków.

 

Termin składania ofert


Ustawodawca dokonał w nowym pzp istotnych zmian w zakresie wyznaczania terminu składania ofert. W postępowaniach krajowych zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku prowadzenia postępowania w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert ostatecznych z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert ostatecznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert ostatecznych.


W postępowaniach unijnych w przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 138 nowego pzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 nowego pzp. Zamawiający może także wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach:

 

 

 1. opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 89 nowego pzp, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
 2. jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

 

W przypadku gdy zamawiający nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu uzasadnionego odstąpienia od korzystania ze środków komunikacji elektronicznej albo z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w SWZ – terminy składania ofert ulegają wydłużeniu o 5 dni.


Zarówno w postępowaniach krajowych, jak i w unijnych obowiązuje zasada, zgodnie z którą w przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo – jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia – wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone.

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne