Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dostawa produktów leczniczych

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Justyna Starek

Zamawiając produkty lecznicze, zamawiający musi zwrócić uwagę nie tylko na spełnianie przez wykonawcę wymagań wynikających z pzp, ale także na parametry określone w ustawach dotyczących wyrobów leczniczych.

 

Choć pojęcie „dostawa” funkcjonuje na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych od samego początku, to jednak przy interpretacji art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zawierającego definicję dostaw powstają istotne nieporozumienia z uwagi na to, że rozumienie tego pojęcia odbiega od tego, jakie zostało uregulowane w ustawie Kodeks cywilny (dalej: kc). W art. 605 kc wskazano bowiem, że: „Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny”. Definicja używana w zamówieniach publicznych wyeliminowała zaś obowiązek wytworzenia rzeczy, stąd przepisom pzp podlega także dostarczanie produktów i innych dóbr zakupionych u ich właściwych producentów (które w trakcie trwania procedury z reguły dopiero są u tych producentów zamawiane). Taka sytuacja rodzi konflikty między wykonawcami, gdyż niejednokrotnie okazuje się, że zaoferowali oni towar tego samego producenta, ale na zupełnie innych warunkach cenowych. Czasami zdarza się nawet, że pośrednik proponuje niższą cenę niż producent oferowanych rzeczy, co wynika najczęściej z upustów, jakie otrzymują od producentów duże podmioty odbiorców, a także ze stosowanych marż handlowych.


Drugą przyczyną nieporozumień jest pominięcie w definicji zawartej w pzp kwestii związanej z wielokrotnością dostarczania (jako niezbędnego elementu dostawy). Stąd pojęcie dostawy odbierane jest przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako kupowanie przez zamawiającego określonych dóbr, bez względu na to, czy jest to czynność jednorazowa (polegająca na pojedynczym zakupie), czy też zamówienie na co najmniej kilkakrotne dostarczenie surowców i produktów. Takie rozumienie dostaw wykształciła praktyka stosowania pzp, a potwierdza ją orzecznictwo.

 

Akty prawne, których znajomość jest wymagana


Zgodnie z definicją dostaw dostawy produktów leczniczych zazwyczaj odbywają się systematycznie, a umowy zawierane są na pewien określony czas, przeważnie na okres 12–24 miesięcy. Sukcesywność dostaw w takich postępowaniach można zapisać w sposób przedstawiony w przykładzie.
Każdy zamawiający przygotowujący postępowanie przetargowe na produkty lecznicze powinien zaznajomić się między innymi z następującymi aktami prawnymi:

 

  • ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 836);
  • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 357);
  • ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2231 ze zm.).

 

Jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego oraz publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, warto żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 pzp (zob. ramka: Oświadczenia...).

 

[...]

 

Właścicielka Kancelarii Zamówień Publicznych Justyna Starek; doktorantka studiów z zakresu zamówień publicznych; praktyk, szkoleniowiec.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne