Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wyjaśnianie, terminy, opis

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Niniejszy artykuł stanowi opracowanie dotyczące kolejnych elementów, jakie zamawiający musi sprecyzować w ramach specyfikacji warunków zamówienia. Są to: wyjaśnianie treści SWZ, termin związania ofertą i opis sposobu przygotowania oferty.

 

Choć nie wynika to wprost z przepisów określających obowiązkową treść SWZ, zamawiający powinien w niej przewidzieć postanowienia określające prawo wykonawcy do zwracania się o wyjaśnienie treści SWZ. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) przewidziano w tym zakresie dość istotne zmiany, w szczególności określono inne niż dotychczas terminy gwarantujące wykonawcy uzyskanie od zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, a także w sposób jednoznaczny określono działania zamawiającego w przypadku, gdy nie zdąży on udzielić odpowiedzi w ustawowym terminie. Procedura zwracania się o wyjaśnienia treści SWZ jest podobna w postępowaniach krajowych i unijnych, odmiennie jednak określono terminy.

 

Wyjaśnianie treści SWZ – postępowania krajowe


W kolejnej części SWZ powinna się znaleźć informacja nt. możliwości zwrócenia się przez wykonawcę do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a także określenie, za pomocą jakiego środka komunikacji elektronicznej wykonawca może ten wniosek do zamawiającego złożyć – może nim być np. adres e-mail lub adres formularza do komunikacji Systemu miniPortal ePUAP lub przygotowywanej przez UZP e-Platformy. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w tym terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Podobnie jak dotychczas przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania1. W tej części SWZ może być zamieszczona informacja o zebraniu wszystkich wykonawców, która może brzmieć przykładowo: „Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia treści SWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Po zakończeniu zebrania zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.


W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w części II SWZ2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Do opracowania tej części SWZ mają zastosowanie art. 284, 285 i 286 nowego pzp.


Wyjaśnianie treści SWZ – postępowania unijne


Podobnie jak w postępowaniach krajowych, również w postępowaniach unijnych wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Sposób złożenia wniosku powinien być określony w SWZ. Może to być adres e-mail lub adres formularza do komunikacji np. Systemu miniPortal ePUAP lub przygotowywanej przez UZP e-Platformy. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert3, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni (albo 7)4 przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w tym terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.


Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w określonym wyżej terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest przez zamawiającego udostępniana na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 nowego pzp – przekazywana wykonawcom, którym zamawiający przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
Podobnie jak w postępowaniach krajowych zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ, ma wówczas obowiązek udostępnienia dokonanej zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 nowego pzp dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje się w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.


Aczkolwiek nie będzie to zamieszczone w SWZ, zamawiający powinien pamiętać, aby w przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, określone jako sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. W takim przypadku nie może on udostępnić zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed publikacją ogłoszenia o zmianie lub musi poczekać co najmniej 48 godzin od otrzymania od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej potwierdzenia otrzymania tego ogłoszenia.


W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 nowego pzp.
 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne