Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Podmiotowe środki dowodowe

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Kolejną część SWZ stanowi informacja nt. wymaganych od wykonawców podmiotowych środków dowodowych. W przetargu nieograniczonym i w trybie podstawowym będą to środki potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Co do zasady z treści SWZ, podobnie jak w dotychczasowym stanie prawnym, wynikać będzie dwuetapowe badanie rzetelności wykonawcy i jego zdolności. Na etapie wstępnym badanie odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jeżeli były one określone, a na etapie docelowym – badanie będzie się opierało na podmiotowych środkach dowodowych i będzie dotyczyło wykonawcy ocenionego najwyżej.


Omawiając część SWZ dotyczącą podmiotowych środków dowodowych, należy na wstępie wspomnieć, że do podmiotowych środków dowodowych nie zalicza się oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe pzp).


Postępowania unijne


W postępowaniach unijnych zamawiający będzie wymagał w SWZ, aby wykonawca do oferty dołączył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie to składać będzie się, tak jak obecnie, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia1 (dalej: jednolity dokument, JEDZ). Nowe pzp utrzymało cel złożenia tego oświadczenia jako dowodu tymczasowo zastępującego wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku odwróconej procedury oceny ofert (art. 139 ust. 1) zamawiający może w SWZ przewidzieć możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.


Jednolity dokument zobowiązani będą złożyć wszyscy wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, a także podmioty udostępniające zasoby, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Oświadczenia tych wykonawców i podmiotów mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępniający zasób lub każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.


Ustawodawca w nowym pzp wymaga od zamawiającego żądania od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, natomiast decyzji zamawiającego pozostawia, czy będzie on żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacja o tym również musi zostać zawarta w SWZ.


Wezwanie wykonawcy do złożenia wcześniej wyspecyfikowanych w SWZ podmiotowych środków dowodowych następuje przed wyborem najkorzystniejszej oferty i dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W wezwaniu zamawiający wyznacza termin ich złożenia nie krótszy niż 10 dni. Złożone dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia. Przepisy nowego pzp dopuszczają, by – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia – zamawiający wezwał wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Podobnie jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.


W nowym pzp utrzymano przepisy określające sytuacje, w których zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Ma to miejsce wówczas, gdy:

 

  1. można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 346 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
  2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowego pzp.

 

Ponadto wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, tylko wówczas, gdy wskaże te środki zamawiającemu oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

 

W SWZ standardowo jest zamieszczana informacja co do tego, jak postąpi zamawiający, gdy wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub gdy są one niekompletne lub zawierają błędy. W takim przypadku zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

 

 

  1. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści JEDZ, złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

 

Jeżeli złożony przez wykonawcę jednolity dokument (lub jednolite dokumenty) lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne