Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Dodatkowe informacje o zamówieniu na stronie internetowej

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Konrad Różowicz

Kiedy opublikowanie na stronie internetowej dodatkowych informacji o czynnościach podjętych w toku prowadzonego postępowania może stanowić naruszenie prawa? Jakich informacji na stronie internetowej nie należy publikować?

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 pzp zamawiający, z myślą o podmiotach pretendujących do uzyskania zamówienia, zobowiązany jest udostępnić na stronie internetowej konkretne informacje, których katalog określono w art. 92 ust. 1 i 5–7 pzp. Informacjami udostępnianymi na stronie internetowej są informacje o:

 

 1. wyborze oferty najkorzystniejszej, obejmujące swym zakresem nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; w pewnej części ww. informacje pokrywają się z uprzednio zamieszczonymi przez zamawiającego na stronie internetowej w trybie art. 86 ust. 5 pzp;
 2. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów;
 3. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów;
 4. unieważnieniu postępowania oraz informacje stanowiące elementy składowe uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętej czynności.

 

Poza zakresem art. 92 ust. 2 pzp pozostają m.in. informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 3 i 4 pzp, a więc odpowiednio o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, a także o powodach odrzucenia ofert.


Omawiana kwestia wiąże się z kilkoma zagadnieniami problemowymi, zwłaszcza w kontekście publikowania przez zamawiającego na stronie internetowej dodatkowych informacji, niewymaganych art. 92 ust. 2 pzp, co może zostać uznane za naruszenie interesu wykonawcy przez nieuprawnione rozpowszechnianie danych.

 

Rozszerzenie zakresu informacji przez zamawiającego

 

Praktyka publikowania informacji po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania ukazuje, że informacje dotyczące podmiotów wyeliminowanych z postępowania wskazywane są zarówno jako element samodzielny (dodatkowy sposób rozpowszechnienia informacji względem przewidzianego w ustawie), jak i jako element uzupełniający, w szczególności podawany w ramach uzasadnienia czynności, której podjęcie zobowiązuje do sporządzenia i udostępnienia informacji w trybie art. 92 ust. 2 pzp. Rozpowszechnianie informacji o wyeliminowaniu wykonawcy z postępowania ma miejsce zasadniczo w przypadku, gdy równolegle następuje przekazanie komunikatu o dwóch czynnościach:

 

 • wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu postępowania oraz
 • odrzuceniu oferty/wykluczeniu wykonawcy (w przypadku sporządzenia jednego komunikatu obejmującego informacje o kilku dokonanych czynnościach: finalnej – wybór oferty najkorzystniejszej, a także o uprzednich, jak wykluczenie wykonawcy, przy czym tylko pierwsza podlega obowiązkowi sporządzenia informacji publikowanej na stronie internetowej).


Przedmiotowe informacje, najczęściej w węższym zakresie (jeśli chodzi o treść), rozpowszechniane są również uzupełniająco, w ramach uzasadnienia czynności głównej. Przykładowo: w przypadku wyeliminowania wykonawcy (przez jego wykluczenie albo odrzucenie złożonej przez niego oferty) w uzasadnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej formułowane są informacje o przyczynach uzyskania przez niektóre oferty najmniejszej możliwej liczby punktów, tj. „0”. Niejednokrotnie zamawiający – oprócz poinformowania, że przyczyną powyższego jest wyeliminowanie wykonawcy – wskazują również podstawę prawną podjętej czynności bądź formułują uzasadnienie faktyczne oraz prawne czynności wykluczenia danego podmiotu lub odrzucenia jego oferty. Podobną praktykę można zaobserwować w przypadku formułowania informacji o unieważnieniu postępowania, w szczególności jeżeli wskazana czynność została dokonana z powołaniem się na przesłanki przewidziane w:

 

 1. art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp – tj. wskutek niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo niewpłynięcia żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
 2. art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp – tj. w sytuacji gdy proponowane w złożonych ofertach ceny przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Odnosząc się do ukazanej praktyki, należy mieć na względzie, że regulacje pzp:

 

 1. nie zakazują wprost publikowania informacji dodatkowych względem tych wyraźnie określonych w art. 92 ust. 2 pzp, niemniej jednak wskazany przepis ustanawia zamknięty katalog informacji zamieszczanych na stronie internetowej (nie posłużono się w nim zwrotem „w szczególności”, „w tym” lub synonimicznym);
 2. nie ustanawiają wyraźnie wymogów względem treści uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętej czynności (zob. ramka: Zawartość…);
 3. ustanawiają szereg regulacji prawnych dotyczących rozpowszechniania lub udostępniania informacji dotyczących przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W kontekście punktu 3 można wskazać m.in. na art. 96 ust. 1 pzp, ustanawiający wymogi co do treści – jawnego i udostępnianego każdemu zainteresowanemu podmiotowi – protokołu.


Tryb i sposób rozpowszechniania lub udostępniania informacji


Katalog określony w art. 96 ust. 1 pzp zawiera zarówno informacje udostępniane w trybie art. 92 ust. 2 pzp na stronie internetowej (zob. art. 96 ust. 1 pkt 5 pzp i § 2 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), jak i informacje nierozpowszechniane we wskazany sposób, w tym o wykonawcach wykluczonych oraz o odrzuconych ofertach (zob. art. 96 ust. 1 pkt 7 lit. b i art. 96 ust. 1 pkt 8 pzp). Informacja sporządzana w trybie art. 92 ust. 2 pzp i protokół z postępowania są jawne, przy czym drugi z wymienionych nie jest rozpowszechniany poprzez stronę internetową, lecz jest udostępniany na wniosek zainteresowanego (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Warto przy tym wspomnieć, że na gruncie regulacji pzp nie wyrażono reguły analogicznej do tej, jaka została przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym „informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek”.


Uwzględniając powyższe, należy uznać, że ustawodawca dokonał wyważenia poszczególnych interesów i wartości, kreując różnorodny zakres informacji rozpowszechnianych lub udostępnianych w określonym trybie i w określony sposób. Poza sytuacjami, w których podanie wiadomości dotyczących wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty stanowi proporcjonalny element uzasadnienia faktycznego lub prawnego czynności, o której mowa w art. 92 ust. 2 pzp, informacje te nie powinny być rozpowszechniane w tym trybie. Nieprzestrzeganie ww. reguły należy kwalifikować jako naruszenie pzp, niezależnie od tego, że będzie to zasadniczo niezgodność z wzorem normatywnym o charakterze formalnym, tj. niemająca wpływu, w tym potencjalnego, na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

 

[...]

 

Konrad Różowicz
prawnik współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. w Poznaniu

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne