Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Kolejne etapy analizy

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Zamawiający, przeprowadzając analizę swoich potrzeb i wymagań, ma je zidentyfikować na tyle, by móc zdecydować, czy do ich realizacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, czy też zastosowanie metod alternatywnych.

 

W poprzednim numerze miesięcznika opublikowane zostało obszerne opracowanie traktujące o aspektach przeprowadzania analizy potrzeb i wymagań (dalej: Analiza) przez zamawiającego na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). Niniejszy artykuł porusza nie mniej ważne aspekty związane z przeprowadzaniem Analizy, a dotyczące m.in. decyzji co do trybu przeprowadzenia postępowania, kwestii jego podziału na części czy identyfikacji ryzyk mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.

Zamówienie czy alternatywny środek?


Artykuł 83 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 nowego pzp, określając kolejne działania zamawiającego publicznego w ramach Analizy, odnosi się do „zamówienia”, a nie do „alternatywnego środka zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby”. Rodzi się więc pytanie, czy taki był zamiar ustawodawcy, czy raczej przepisowi nadano po prostu niefortunne brzmienie.


Wydaje się, że działania takie jak:

 

  • wstępne orientacyjne oszacowanie wartości zamówienia w przedstawionych wariantach;
  • ocena możliwości podziału zamówienia na części;
  • dokonanie wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, dostosowanego do konkretnego przedmiotu zamówienia;
  • zbadanie możliwości uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
  • zidentyfikowanie ryzyk związanych z udzieleniem i realizacją zamówienia, aczkolwiek są literalnie adresowane w przepisie do „zamówienia”, powinny być dokonywane dla innych niż zamówienie alternatywnych środków zaspokojenia potrzeby. Inaczej wybór środka zaspokojenia potrzeby odbywałby się w oparciu o nieporównywalne przedmioty Analizy.

 

Oszacowanie orientacyjnej wartości poszczególnych wariantów realizacji zamówienia


Analiza powinna zawierać dla każdego z analizowanych środków zaspokojenia potrzeby, w tym możliwych wariantów realizacji zamówienia, oszacowanie ich orientacyjnej wartości. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „orientacyjna wartość zamówienia”. Dla wyjaśnienia pojęcia „orientacyjna” można się posłużyć następującymi synonimami: przewidywana, przybliżona, przypuszczalna, spodziewana. Wartość orientacyjna nie jest z pewnością ani szacunkową wartością przedmiotu zamówienia, ani kwotą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Orientacyjna wartość analizowanego środka lub wariantu to wartość oszacowana przez zamawiającego w przybliżeniu, np. na podstawie rozeznania rynku.

 

Ocena zasadności podziału zamówienia na części


Decyzja o podziale zamówienia na części powinna mieć miejsce w szczególności wówczas, gdy na rynku istnieją podmioty specjalizujące się w realizacji konkretnej części analizowanego zamówienia i gdy brak podziału zamówienia na części utrudniłby tym podmiotom dostęp do niego. Decyzja co do podziału zamówienia na określoną liczbę części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednak jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja ta (czy podzielić zamówienie i jeśli tak, to na ile części) nie naruszy konkurencji przez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom1.

 

Wybór odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia


Przedmiotem Analizy będzie m.in. ustalenie, czy należy udzielić danego zamówienia w trybie negocjacyjnym zamiast w trybie bardziej sformalizowanego przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Często w przypadku złożonych, niestandardowych zamówień tryb przetargowy może być zbyt sztywny właśnie z uwagi na brak możliwości negocjowania przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji z ewentualnymi oferentami. Zastosowanie może tu znaleźć np. przesłanka stanowiąca, że zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych czy finansowych lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami (art. 153 pkt 3 nowego pzp). Przesłanka ta pozwala na udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Nie powinno budzić wątpliwości, że zastosowanie jednego z trybów negocjacyjnych może mieć wpływ na efektywność udzielanego zamówienia.


Ocena możliwości uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia


Ustawodawca nakazuje także, aby jednym z elementów Analizy były aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne zamówienia. W tym zakresie zamawiający publiczny może posiłkować się wskazówkami i opracowaniami zamieszczonymi na stronie internetowej UZP2. Znajdują się tam przykłady postępowań prowadzonych z uwzględnieniem tych aspektów, konkretne postanowienia dokumentów przetargowych w zakresie warunków udziału, kryteriów oceny, opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne