Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zamawianie usług wideo

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Magdalena Michałowska

Omawiamy wyłączone ze stosowania pzp zamówienia dotyczące nabywania – przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych – audycji i materiałów do audycji lub ich opracowania, produkcji lub koprodukcji.

 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020) wprowadziła zdecydowane zmiany w zakresie udzielania zamówień na usługi wideo i wyłączenia określonego w art. 4 pkt 3 lit. g pzp. Konsekwencją powyższej zmiany jest niemożność zastosowania wyłączenia w przypadku nabywania dowolnego materiału nadającego się do upowszechnienia za pośrednictwem internetu, w tym takiego, który mógłby być przez zamawiającego samodzielnie opublikowany czy wyemitowany, np. za pośrednictwem włas­nej strony internetowej albo w swoim serwisie internetowym.


Wymogi przedmiotowe, czyli na co zwrócić uwagę w opisie przedmiotu zamówienia


Niewątpliwie jednym z najistotniejszych działań będzie jednoznaczne, wyczerpujące opisanie przedmiotu zamówienia. Załóżmy, że przedmiotem zamówienia jest produkcja materiałów wideo w układzie zadaniowym:

  1. Pierwsze zadanie dotyczyć będzie filmu promocyjnego na podstawie załączonego przez zamawiającego scenariusza, trwającego 7–9 minut, w wersji polskiej. Film ma promować lokalne dobra kulturowe oraz bogate dziedzictwo, posłuży wyeksponowaniu i wypromowaniu danego obszaru wśród mieszkańców i turystów, czyniąc go bardziej atrakcyjnym.
  2. Drugim zadaniem będzie produkcja materiałów wideo stanowiących relacje z wydarzeń forum, nagrania w formie reporterskiej powinny przedstawiać uczestników wydarzenia, prelegentów, rozmowy pomiędzy uczestnikami i proces warsztatowy.
  3. Kolejne zadanie ma obejmować wywiady z udziałem kilku osób (multiwywiady), dotyczące lokalnych dóbr kulturowych, indywidualne wywiady w stylu hollywoodzkim moderowane przez dziennikarza oraz krótkie wypowiedzi – tzw. setki – komentarze wskazanych osób dotyczące doświadczeń i ciekawostek. Multiwywiady powinny zawierać wypowiedzi poszczególnych mówców, „przebitki” z konkretnych obiektów nagrane przez wykonawcę podczas realizacji zamówienia. Wywiady z poszczególnymi osobami powinny być zrealizowane w różnych ujęciach, kadrach lub miejscach, tak by zachować dynamikę filmu. Zamawiający ustali tematykę wywiadów, zaprosi odpowiednie osoby do udziału w nagraniu oraz przeprowadzi wywiady z poszczególnymi osobami. Główną ideą wywiadów jest nagrywanie mówców w różnych ujęciach i kadrach, a realizacja powinna opierać się na dwóch kamerach. W zakresie tzw. wywiadów w stylu hollywoodzkim wykonawca zorganizuje i wynajmie miejsca, w których zostaną one przeprowadzone. Ich realizacja powinna opierać się na dwóch kamerach. Wywiad przeprowadzi zamawiający lub osoba wskazana przez zamawiającego. Założeniem jest, aby wnętrze miało ciekawy, atrakcyjny charakter (bardzo często szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia obejmują wskazanie benchmarków, które mają za zadanie dookreślić oczekiwania zamawiającego, pokazując metodykę nagrań materiałów).

 

W prowadzonych postępowaniach na zakup usług produkcji i koprodukcji filmów częstym rozwiązaniem jest zobowiązanie wykonawcy do przygotowania ramowego scenariusza, według którego będzie on produkował filmy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna wówczas dookreślać zasady akceptacji scenariusza, tryb zgłaszania uwag i wprowadzania zmian, jak również zawierać bezwzględne zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia zgłoszonych uwag. Ciekawym rozwiązaniem jest przyjęcie założeń wyjściowych (zob. ramka: Założenia…).


Transkrypcja, napisy, tłumaczenia


Często, zwłaszcza w przypadku filmów promocyjnych, pojawia się wymóg przygotowania i wgrania do produkcji czy filmów transkrypcji z redakcją w formie tekstów zamkniętych. Transkrypcja to przekształcenie nagrania z postaci audio lub audiowizualnej do formy tekstowej. Przykładowy zapis: „Napisy zamknięte są obsługiwane m.in. przez serwis YouTube (po załączeniu napisów do pliku wideo przy tytule filmu pojawia się oznaczenie CC). Ten format napisów współpracuje także z urządzeniami asystującymi, dzięki czemu może z nich skorzystać np. osoba niewidoma”.


W przypadku niektórych materiałów konieczne jest przygotowanie tłumaczenia na język migowy. Powinno ono być wykonane w PJM (Polskim Języku Migowym). Tłumacz powinien stać na dobrze skontrastowanym, jednolitym tle, istotne jest, aby nie zasłaniał on obrazu, a jednocześnie by jego sylwetka była dobrze widoczna (na ok. 8–10% ekranu).


Transkrypcja może również obejmować dopracowanie nagrania pod względem językowym, a niekiedy i stylistycznym. W wydanym przez Departament Języka Polskiego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisja Europejska „Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy” czytamy, że transkrypcja i transliteracja nazwisk i nazw to taka konwersja pisma, która polega na możliwie wiernym odwzorowaniu dźwięków mowy oznaczanych za pomocą jednego alfabetu znakami innego alfabetu. Natomiast transliteracja to zastępowanie znaków określonego alfabetu (np. cyrylicy) znakami alfabetu drugiego (np. łacińskiego). Transliteracja polega więc na przekształceniu graficznej formy tekstu, tak aby na podstawie tekstu po transliteracji można było odtworzyć tekst oryginalny1. Napisy umieszcza się w dolnej części ekranu; czcionka użyta do napisów powinna być czytelna, najlepiej w kolorze białym.


Warunki podmiotowe – kiedy wykonawca może ubiegać się o zamówienie


Istotne jest, aby w specyfikacji jednoznacznie określić kryteria kwalifikacji podmiotowej (warunki udziału). Najczęściej stosowany wymóg dotyczy wykazania się wiedzą i doświadczeniem. Musi on jednak zostać określony w sposób proporcjonalny. W doktrynie przeważa pogląd, zgodnie z którym zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia, a przy tym nie powinny one ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania (zob. wyrok KIO z 27 kwietnia 2017 r., KIO 697/17).

 

[...]

 

członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne