Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Ile można zlecić podwykonawcom

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Umożliwienie wykonawcom realizowania części zamówienia publicznego przy pomocy podwykonawców przyczynia się do wzrostu liczby wykonawców ubiegających się o dane zamówienie, a przez to zwiększa konkurencyjność postępowania.

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przewiduje możliwość powierzania podwykonawcom wykonania części zamówienia. Odpowiednie regulacje ustawodawca ujął w treści art. 36a i art. 36b ust. 1 pzp. Umożliwienie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego przyczynia się do wzrostu liczby wykonawców ubiegających się o dane zamówienie oraz sprzyja większej konkurencyjności, gdyż pozwala na ubieganie się o zamówienie podmiotom, które samodzielnie nie byłyby w stanie wykonać całego zamówienia albo szczególnie skomplikowanej inwestycji. Pozytywnym aspektem udziału podwykonawców (będących jednocześnie małymi lub średnimi przedsiębiorcami) w realizacji części zamówienia jest pozyskiwanie przez nich zleceń umożliwiających im utrzymanie się na rynku oraz nabycie kolejnego doświadczenia.


Planowany do powierzenia podwykonawcom zakres prac oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców wykonawca powinien wskazać w ofercie.


Kluczowe części zamówienia


W obecnym stanie prawnym zamawiający nie ma możliwości całkowitego wyłączenia podwykonawstwa lub jego ograniczania w sposób nieuzasadniony. Dopuszczalność podwykonawstwa jest bowiem regułą, a jego ograniczenie – wyjątkiem. Wyjątek został zaś określony w art. 36a ust. 2 pzp, z którego wynika, że w przypadku zlecenia danego zamówienia zamawiający może zastrzec konieczność wykonania części zamówienia osobiście przez wykonawcę ubiegającego się o dane zamówienie. Przy czym jako kluczowe części zamówienia na roboty budowlane lub usługi należy rozumieć te elementy zamówienia, których wykonanie ma decydujący wpływ na wykonanie całości. Kluczowe części zamówienia to nie są części zamówienia, o których mowa w art. 32 ust. 4 pzp. Ocena, które części zamówienia będą kluczowe, zawsze należy do zamawiającego.


Część uznana za kluczową musi być przez zamawiającego konkretnie określona, a jej zakres powinien zostać wskazany w siwz. Ma to szczególne znaczenie w przypadku skomplikowanych, specjalistycznych robót budowlanych, wymagających zaangażowania specjalistów wielu branż. Kluczowa część zamówienia nie może zostać określona stosunkiem procentowym do całości przedmiotu zamówienia, np. nie może być wyrażona sformułowaniem „wykonawca wykona siłami własnymi co najmniej 60% robót budowlanych”. Wyrażenie takie może zostać zinterpretowane przez każdego wykonawcę starającego się o dane zamówienie odmiennie co do zakresu możliwego podwykonawstwa. W takiej sytuacji nie można więc mówić o zapewnieniu potencjalnym wykonawcom rzetelnej informacji o przedmiocie zamówienia i o równym traktowaniu wykonawców. Ponadto gdy część przedmiotu umowy możliwa do powierzenia podwykonawcom jest określona za pomocą wartości procentowej, wykonawcy mogą powierzyć podwykonawcom nie tylko zadania proste, lecz także roboty specjalistyczne, mające kluczowe znaczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia, wymagające wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego potencjału technicznego (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 9 listopada 2016 r., III SA/Wr 921/16).


Ile można podzlecić


Powstaje pytanie, czy w sytuacji braku zastrzeżenia przez zamawiającego osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia możliwe jest przyjęcie takiej oferty, z której wynika, że wykonawca cały zakres prac chce zlecić podwykonawcom.


W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prezentowane są w tym względzie dwa przeciwstawne stanowiska. Pierwsze z nich dopuszcza możliwość podzlecenia całości prac w sytuacji, gdy zamawiający jednocześnie nie wskazał kluczowych części zamówienia oraz nie zastrzegł obowiązku ich osobistego wykonania przez wykonawcę.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne