Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Mechanizm umów ramowych (cz. 2)

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Józef Górny

Umowy ramowe mogą być stosowane do udzielania klasycznych zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zamówień sektorowych (o wartościach przewyższających progi unijne) oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

 

Zamawiający klasyczni zawierają umowy ramowe obejmujące klasyczne zamówienia publiczne po przeprowadzeniu postępowania z odpowiednim zastosowaniem przepisów działu II ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: pzp lub ustawa) – dotyczących odpowiednio trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego lub zamówienia z wolnej ręki (art. 99 pzp) – oraz art. 101a i 101b ustawy.


Do zawierania umów ramowych, które obejmują zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, stosuje się odpowiednio przepisy działu II pzp dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego (art. 131i ust. 1 pzp) oraz art. 101a i 101b ustawy, a także przepisy szczegółowe dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 131a–131w ustawy.


Zamawiający sektorowi mogą zawierać umowy ramowe obejmujące zamówienia sektorowe po przeprowadzeniu postępowania z odpowiednim zastosowaniem przepisów działu II pzp dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego (art. 134 ust. 2 pzp) oraz art. 101a i 101b ustawy, a także przepisów szczegółowych dotyczących zasad udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 132–138f ustawy. Przepisów art. 55 oraz art. 100 ust. 1 i 2 ustawy nie stosuje się.


W postępowaniu o zawarcie umowy ramowej, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji lub dialogu albo zaproszenie do składania ofert (ofert ostatecznych) wykonawcy składają oferty o zawarcie umowy ramowej, a w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający negocjuje warunki umowy ramowej z jednym tylko wykonawcą.


Zamawiający ocenia złożone oferty o zawarcie umowy ramowej oraz wybiera ofertę najkorzystniejszą lub oferty najkorzystniejsze w liczbie maksymalnej wskazanej w siwz. Po wyborze oferty/ofert zamawiający zawiera z wybranym wykonawcą lub wykonawcami umowę ramową.


Do odrzucenia ofert o zawarcie umowy ramowej, a także do unieważnienia postępowania o zawarcie umowy ramowej stosuje się odpowiednio postanowienia art. 89 ust. 1 oraz art. 93 ust. 1, 1a, 1d ustawy.

 

Do postępowań o zawarcie umowy ramowej nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 15 pzp.

 

Do ogłoszeń informujących o zawarciu umowy ramowej (publikowanych jako ogłoszenia o udzieleniu zamówienia) postanowienia art. 95 ust. 1 i 2 pzp stosuje się odpowiednio.

 

W trakcie prowadzenia postępowania o zawarcie umowy ramowej zamawiający sporządza protokół postępowania, stosując odpowiednio przepisy art. 96 ust. 1 pzp.

 

Forma umowy ramowej


Ustawa nie określa formy umowy ramowej, jak to czyni w odniesieniu do umowy o zamówienie publiczne, dla której w art. 139 ust. 2 zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności. Forma umowy ramowej powinna być więc określona przez zamawiającego na etapie postępowania o zawarcie umowy ramowej. Ze względu na to, że umowy ramowe są instrumentem udzielania zamówień publicznych, należy przewidywać dla nich formę pisemną (art. 78 § 1 ustawy Kodeks cywilny; dalej: kc) pod rygorem nieważności. Umowa ramowa zawierająca:

 

 • zobowiązania zamawiającego do udzielania objętych nią zamówień publicznych;
 • zobowiązania wykonawcy do zawierania umów lub ubiegania się o zamówienia publiczne;
 • istotne postanowienia umowy o zamówienia publiczne (umowy przyrzeczonej)

 

nosi wszelkie znamiona umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 § 1 oraz art. 390 § 1 kc – znamiona w czystej postaci przy umowach ramowych przewidujących udzielanie zamówień na zasadach określonych w art. 101a ust. 1 pkt 1 i pkt 2a pzp, a z opcją „warunku”, tj. złożenia najkorzystniejszej oferty (art. 89 kc), jeżeli zamówienia mają być udzielane na zasadach określonych w art. 101a ust. 1 pkt 2b i 2c ustawy.

 

Treść umowy ramowej


W związku z art. 2 pkt 9a oraz art. 101a i 101b ustawy postanowienia umowy ramowej powinny zawierać lub określać co najmniej:

 

 • strony;
 • przedmiot i przewidywane ilości zamówień publicznych;
 • cenę/ceny (ceny jednostkowe) zamówień publicznych;
 • warunki zawierania umów o zamówienia publiczne z wykonawcami, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;
 • zasady udzielania zamówień publicznych objętych umowami ramowymi wykonawcom, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy, wraz z kryteriami oceny ofert;
 • warunki udzielania zamówień objętych umowami ramowymi, z opcją ofert w postaci katalogów elektronicznych, jeżeli zamawiający zamierza skorzystać z regulacji określonej w art. 101a ust. 8 oraz art. 101b ustawy;
 • okres obowiązywania umowy ramowej;
 • wzór umowy o zamówienia publiczne objęte umową ramową.


Dla dochowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania o zawarcie umowy ramowej, a także skutecznego udzielania i uzyskiwania objętych nią zamówień publicznych, warto rozszerzyć wskazaną wyżej minimalną zawartość umów ramowych co najmniej o:

 

 • informacje dotyczące możliwości, zakresu i przesłanek dopuszczalności zmian postanowień umowy (art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 • obiektywne mechanizmy waloryzacji lub zmiany ceny/cen w umowach wieloletnich;
 • przewidywane ilości oraz gwarantowane przez zamawiającego minimum zamówień, które zostaną udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej;
 • obowiązek bieżącego informowania zamawiającego przez wykonawcę o utracie zdolności do wykonania zamówienia, wystąpieniu przesłanek wykluczenia z postępowania, postawieniu firmy w stan likwidacji lub ogłoszeniu upadłości;
 • zobowiązania umowne stron;
 • przesłanki ewentualnego odstąpienia od umowy przez zamawiającego (do umów ramowych nie stosuje się art. 145 ustawy);
 • okoliczności uzasadniające prawo odstąpienia wykonawcy od ubiegania się o określone zamówienie objęte umową ramową;
 • okoliczności uprawniające zamawiającego do udzielenia określonego zamówienia objętego umową ramową z pominięciem umowy ramowej;
 • sankcje z tytułu niedotrzymania zobowiązań umownych z powodu okoliczności leżących po stronie zamawiającego lub wykonawcy.

 

Udzielanie zamówień publicznych objętych umową ramową


Zamówienia publicznego udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (art. 7 ust. 3 pzp) z odpowiednim zastosowaniem trybów udzielania zamówień wymienionych w art. 10 ustawy. Przy udzielaniu zamówień publicznych z zastosowaniem mechanizmu umów ramowych tryby wymienione w art. 10 pzp stosuje się wyłącznie do postępowań o zawarcie umowy ramowej, natomiast zamówienia publiczne są udzielane z odpowiednim zastosowaniem mechanizmów wymienionych w art. 101a ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, b i c ustawy.

 

[...]

 

Józef Górny
wieloletni samorządowiec; arbiter z listy Prezesa UZP w latach 2004–2010; specjalista w dziedzinie IT

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne