Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

SWZ – oświadczenia i dokumenty

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Jakie zapisy powinny się pojawić w specyfikacji warunków zamówienia w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

 

Na jedną z części specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) będą się składały informacje nt. oświadczeń i dokumentów, które wykonawca będzie zobligowany składać na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu – w tym wykaz podmiotowych środków dowodowych z tym związanych.


Wymogi odnoszące się do oświadczeń własnych wykonawcy


Przepisy zawierają częściowo odmienne wymagania w przypadku postępowań unijnych i krajowych. Jeden z przypadków odrębności przepisów w zależności od wartości zamówienia dotyczy wymagania dołączenia przez wykonawcę do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Niezależnie od wartości zamówienia w SWZ muszą się znaleźć wymagania co do zakresu tego oświadczenia, w tym określenie, kto takie oświadczenie składa. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, jest ono dowodem tymczasowo zastępującym wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie takie składa zarówno wykonawca, jak i podmiot udostępniający zasoby oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli taka sytuacja ma miejsce – w takim zakresie, w jakim każdy z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


Odmienne wymagania w tym zakresie sprowadzają się do tego, że w postępowaniach unijnych oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (DzUrz UE L 3 z 6.01.2016, s. 16). Wykonawca może przy tym wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. W postępowaniach krajowych natomiast zakres oświadczenia – a często i jego formularz – opracowuje zamawiający, a wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdza brak podstaw wykluczenia także tego podmiotu. Inaczej niż w dotychczasowym stanie prawnym wykonawca nie składa informacji o podmiocie udostępniającym zasoby w swoim oświadczeniu. Podmiotowe środki dowodowe, które ostatecznie potwierdzają oświadczenie tymczasowe, wymagane są co do zasady od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.


W postępowaniach unijnych zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, a może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniach krajowych wymaganie podmiotowych środków dowodowych – nawet na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – jest natomiast fakultatywne. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zamawiający zamieszcza w dokumentach zamówienia, np. w SWZ. W postępowaniach unijnych zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W postępowaniach krajowych termin ten nie może być krótszy niż 5 dni.


Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może – na każdym etapie postępowania – wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
W omawianej części SWZ można także poinformować wykonawców, że zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

 

 

  1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 346), o ile wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków;
  2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia wstępnego (o którym stanowi art. 125 ust. 1).

 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność – dotyczy to również postępowań krajowych. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia.

 

W przypadku gdy wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, lub są one niekompletne albo zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego na wezwanie oświadczenia wstępnego lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. Jeżeli złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się o przedstawienie takich informacji lub dokumentów bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia. Powyższe uprawnienia dotyczą zarówno postępowań unijnych, jak i krajowych.

 

Wciąż jeszcze nie jest możliwe sporządzenie wykazu podmiotowych środków dowodowych, jakie będą obowiązywały w nowym stanie prawnym – czekamy bowiem na wydanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki odpowiedniego rozporządzenia, które określi rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także okres ich ważności i formy, w jakich będą one mogły być składane, oraz sposoby komunikacji między zamawiającym a wykonawcą. Szczegółowe przepisy odnoszące się do tej części SWZ sformułowano w art. 124–128 oraz art. 273 i 274 nowego pzp.

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne