Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Nadzorowanie i raportowanie realizacji zamówienia

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Magdalena Michałowska

Zakres czynności podejmowanych w ramach nadzoru umowy jest bardzo szeroki. Może on obejmować m.in. kwestie techniczne, ocenę jakości wykonania robót, poprawność sporządzonej dokumentacji czy dopełnienie wszelkich formalności w zgodzie z obowiązującym prawem.
 

Realizacja zasady efektywności w zamówieniach publicznych niewątpliwie ma związek z etapem realizacji świadczenia i podlega weryfikacji w ramach nadzoru nad prawidłowością wykonywania zadania. Wyeliminowanie nieprawidłowości jest przy tym uzależnione od doświadczenia zamawiającego zdobytego podczas wcześniejszych umów, a także od konstrukcji projektu umowy dotyczącej realizacji zamówienia.

 

Narzędziem, które w świetle ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) mogłoby umożliwić weryfikację efektywności udzielenia danego zamówienia i jego wykonania, jest m.in. raport z realizacji zamówienia. Jego obligatoryjnymi elementami miałoby być wskazanie kwoty, którą wykorzystano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą szacunkową podaną w ofercie oraz z maksymalną wartością zamówienia określoną w umowie. Proces realizacji zamówienia powinien być oceniany przez pryzmat tych sytuacji, które można by w przyszłości zmienić lub ulepszyć, tak aby następne zamówienia były efektywniejsze.


W pierwszej kolejności warto zastanowić się, co należy rozumieć przez pojęcie „nadzór nad realizacją zamówienia”. Niewątpliwie zakres czynności podejmowanych w ramach nadzoru może być bardzo szeroki, od nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, przez nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, aż do sprawowania kontroli nad prawidłowością stosowania procedur ustawowych oraz dopełnieniem w tym zakresie wszelkich formalności (również dotyczących inwestycji współfinansowanych z funduszy UE).


Bezwzględnie konieczne jest, aby zamawiający do nadzoru nad realizacją zadania wyznaczył osoby odpowiednio do tego przygotowane merytorycznie, by zapewnił udział osób, które potrafią nie tylko dokonać oceny technicznej czy merytorycznej, ale także ocenić prawidłowość podejmowanych działań pod kątem ich zgodności z pzp i zapisami umowy.


Zapewnienie nadzoru nad właściwą realizacją zamówienia publicznego powinno być równie istotne, jak przygotowanie i przeprowadzenie procedury prowadzącej do jego udzielenia. Dosyć często stosowanym rozwiązaniem w robotach budowlanych jest powoływanie inżyniera kontraktu, który ma zapewnić efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie kontraktem. W zakres jego zadań wchodzi nie tylko nadzór inwestorski w rozumieniu art. 25 ustawy Prawo budowlane, ale również szereg obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zarządzanie, monitorowanie i kontrola realizowanej umowy


W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w zakres zarządzania, monitorowania i kontroli wykonywanej umowy pod względem merytorycznym będą wchodziły wielorakie czynności (w zależności od rodzaju świadczenia umownego). Jedną z pierwszych będzie udział w protokolarnym przekazaniu przez zamawiającego wykonawcy robót placu budowy. Przegląd i zatwierdzanie dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót powinny obejmować m.in. sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych i innych wymaganych zapisami umowy dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów, czy też sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów.


Kolejnym etapem będzie udział w odbiorach – sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych, a także usuniętych wad. Przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowego (mogą tutaj powstać listy usterek, terminy ich usunięcia itd.) wiąże się również z koniecznością wyegzekwowania od wykonawcy wykonania zaleceń poodbiorowych. Najczęściej to z tym problemem spotykamy się w trakcie realizacji inwestycji – wykryte wady wykonanych robót budowlanych wymagać będą określenia zakresu robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich realizacji, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. Osoby nadzorujące ten etap nie tylko powinny czuwać nad prawidłowością dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, ale również dokonać oceny, czy nie należy wstrzymać ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować zagrożenie bądź niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Ten etap charakteryzuje się sformalizowanym tokiem postępowania – wszelkie dokumenty (np. potwierdzenia usunięcia wad, zlecenia zastępcze, opracowywane opinie, wnioski o obniżenie wynagrodzenia) muszą zostać sporządzone w postaci pisemnej. Bardzo istotną częścią nadzoru organizacyjnego nad realizacją zadania będzie organizacja bieżących spotkań, rad budowy czy narad technicznych, a także wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń zamawiającego, zgłaszanie projektantom zastrzeżeń i ewentualnych zmian, dokonywanie z zespołem projektowym stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.


W większości umów występuje konieczność wykonania prac dodatkowych czy też zamówień powtórzeniowych. W zakresie realizowanych czynności nadzoru należy w szczególności dokonać analizy sytuacji faktycznej oraz opracować protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych lub udzielenia zamówień powtórzeniowych wraz z wyceną (kosztorysami). Zaopiniowanie ich zasadności z punktu widzenia technicznego i formalnoprawnego w trakcie realizacji to elementy niezbędne w każdym nadzorze.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne