Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wolna ręka

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Skorzystanie przez zamawiającego z trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzależnione od wystąpienia ściśle określonych w pzp przesłanek.

 

Zamówienie z wolnej ręki to najmniej konkurencyjny tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Ustawodawca dopuszcza stosowanie tego trybu jedynie w wyjątkowych przypadkach, ściśle określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Zamknięty katalog przesłanek umożliwiających skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki ustanowiony został w treści art. 67 ust. 1 pzp.

 

Zaproszenie do negocjacji
 

Wszczęcie postępowania w trybie z wolnej ręki następuje wraz ze skierowaniem do wybranego wykonawcy zaproszenia do negocjacji. W zaproszeniu tym zamawiający zobowiązany jest przekazać wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w szczególności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. W przypadku zamówień o wartości równej progom unijnym, określonym dla dostaw i usług, lub większej, na zamawiającym ciąży także obowiązek zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu danego postępowania. Próg określony jak dla dostaw i usług obowiązuje także w przypadku zamówień na roboty budowlane. Przedmiotowe zawiadomienie składa się w terminie 3 dni od dnia wszczęcia postępowania i wskazuje się w nim uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Zaproszenie do negocjacji powinno wskazywać zakres planowanych do ostatecznego ustalenia (wynegocjowania) aspektów, dotyczących realizowanego zamówienia, oraz miejsce i termin tych negocjacji. Z przeprowadzonych negocjacji warto sporządzić protokół, dokumentujący zakres dokonanych uzgodnień i będący podstawą do wprowadzenia konkretnych zapisów w protokole postępowania oraz w umowie o zamówienie.

W trybie zamówienia z wolnej ręki nie mają zastosowania przepisy pzp dotyczące zawartości specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udostępniania jej na stronie internetowej oraz wyjaśniania jej treści, gdyż w przypadku omawianego trybu nie sporządza się siwz. Tryb ten nie wyłącza natomiast możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia. W przypadku planowanego przez wykonawcę podzlecenia części prac wykonawca ma obowiązek wskazać nazwę (firmę) podwykonawcy oraz zakres prac planowany do podzlecenia. W trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający ma też możliwość zastrzeżenia, aby konkretny zakres zamówienia został osobiście zrealizowany przez wykonawcę.

Przed udzieleniem zamówienia z wolnej ręki wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania. Ustawodawca wskazuje na to aż dwukrotnie:

 1. w art. 68 ust. 2 pzp – określając termin złożenia przedmiotowego oświadczenia przez użycie sformułowania „najpóźniej wraz z zawarciem umowy”;
 2. w art. 25a ust. 4 pzp – gdzie ww. termin określa jako „przed zawarciem umowy”.


Podobnie jak w pozostałych trybach udzielania zamówień publicznych, jeżeli wartość danego zamówienia procedowanego w trybie z wolnej ręki jest równa progom unijnym lub je przekracza, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa także dokumenty potwierdzające to oświadczenie.

 

Ogłoszenia

Zamawiający, planując zastosowanie najmniej konkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia, może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Ogłoszenie to zawiera w szczególności następujące informacje:

 1. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
 2. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
 3. uzasadnienie wyboru trybu;
 4. nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.


W szczególnych przypadkach, gdy zamawiający udziela zamówienia:

 • osobie prawnej, nad którą sprawuje kontrolę;
 • innemu zamawiającemu, w tym także takiemu, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia;
 • osobie prawnej, nad którą zamawiający sprawuje kontrolę z innym zamawiającym,

zamawiający przed udzieleniem danego zamówienia zamieszcza na stronie podmiotowej BIP (a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej), informację o zamiarze zawarcia umowy. Informacja ta zawiera co najmniej:

 

 1. nazwę i adres zamawiającego;
 2. określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;
 3. szacunkową wartość zamówienia;
 4. nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;
 5. podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;
 6. planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;
 7. informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane, albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.


Specyfikę zamówień, dla których informacja o zamiarze zawarcia umowy jest obowiązkowa, określają przepisy art. 67 ust. 1 pkt 12–15 pzp.

Mimo że ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki jest ogłoszeniem fakultatywnym, to już publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w publikatorze właściwym dla wartości danego zamówienia jest obowiązkowa. Niedochowanie tego obowiązku stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne