Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

SWZ dla zamówień klasycznych (cz.2)

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Omawiamy kolejne elementy, które należy uwzględnić, przygotowując specyfikację warunków zamówienia dla zamówień klasycznych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym bez negocjacji lub z negocjacjami fakultatywnymi.

 

Artykuł stanowi omó­wienie tych części SWZ, które dotyczą: zatrudnienia na umowę o pracę, zatrudnienia osób wykluczonych, informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, terminu wykonania zamówienia i obligatoryjnych podstaw wykluczenia z postępowania.

I. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania – dotyczy zamówień na roboty budowlane lub usługi

Artykuł 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (dalej: nowe pzp) nakazuje zamawiającemu określenie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W przypadku gdy zamawiający przewiduje takie wymagania, określa w dokumentach zamówienia w szczególności:

  1. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
  2. sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
  3. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.


Przykładowe postanowienia tej części SWZ mogą przyjąć następujące brzmienie:

  1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane niżej przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: (opis rodzaju czynności).
  2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zamawiający określił w projekcie umowy – załącznik nr … do SWZ.


Treść umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawiera – zgodnie z art. 438 nowego pzp – postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. W celu weryfikacji, czy wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje (analogicznie jak w aktualnym stanie prawnym art. 143e) możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

  1. oświadczenia zatrudnionego pracownika;
  2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
  3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
  4. innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Przepisy o tej samej treści obowiązują w postępowaniach unijnych i krajowych. (Opracowano na podstawie art. 95, art. 438 nowego pzp).

 

II. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 nowego pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

 

Ustawodawca w art. 96 nowego pzp pozostawił zamawiającemu możliwość określenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, np. w SWZ, wymienionych przepisem wymagań związanych z realizacją zamówienia, obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia. Powyższe wymagania mogą dotyczyć w szczególności zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 nowego pzp zamawiający w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

W przypadku gdy zamawiający przewiduje takie wymagania, w dokumentach zamówienia określa w szczególności sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę tych wymagań, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia.


Wymagania określone w art. 96 nowego pzp mogą dotyczyć również zatrudnienia:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w liczbie co najmniej …, w okresie … miesięcy;
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
f) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku wymagania zatrudnienia osób z jednej z ww. grup społecznych zamawiający określa w dokumentach zamówienia, np. w SWZ, liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg.
Przepisy o tej samej treści obowiązują w postępowaniach unijnych i krajowych. (Opracowano na podstawie art. 96, art. 116 nowego pzp).

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne