Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Sektor obronny w nowym pzp

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Andrzela Gawrońska-Baran
Jedna z najistotniejszych zmian dotyczących zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa polega na objęciu obowiązkiem stosowania przepisów ustawy jedynie tych zamówień, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza.
 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019 r., dalej: nowe pzp) przewiduje w zakresie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zarówno nowe rozwiązania, jak i nieco zmieniające lub doprecyzowujące dotychczasowe regulacje. Wśród nowych pomysłów należy wymienić zwłaszcza wprowadzenie zasady, w myśl której konieczność stosowania przepisów ustawy do tego typu zamówień obowiązuje dopiero od progów unijnych – nie tylko przy dostawach lub usługach, ale także przy robotach budowlanych. Ponadto doszło do zmiany techniczno-legislacyjnego ukształtowania tych szczególnych regulacji oraz, w pewnym stopniu, do zmian merytoryczno-doprecyzowujących, np. dotyczących weryfikacji podmiotowej wykonawców czy też podwykonawstwa.
 
Warto na wstępie przypomnieć, czym są zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W nowym pzp, podobnie jak w aktualnej ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: obecnie obowiązujące pzp) definicja takich zamówień zawarta jest w tzw. słowniczku ustawowym. Porównując te dwa akty prawne, od razu można jednak zauważyć zmianę w podejściu do definiowania. Otóż w myśl art. 2 pkt 15 obecnie obowiązującego pzp przez zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa należy rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 – tam dopiero znajdujemy zakres uściślający tę definicję. Nieco odmiennie traktuje tę kwestię art. 7 pkt 36 nowego pzp, w świetle którego zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa to zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego lub zamawiającego sektorowego, którego przedmiotem są: 
 
a) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania;
b) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania;
c) roboty budowlane, dostawy i usługi związane z zabezpieczeniem obiektów będących w dyspozycji podmiotów realizujących zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub związane ze sprzętem, o którym mowa w lit. a i b, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu lub usługi;
d) roboty budowlane i usługi przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych, newralgiczne roboty budowlane lub newralgiczne usługi.
 
Zamówienia obronne dopiero od progów unijnych
 
Istotna zmiana dotycząca zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa polega na objęciu obowiązkiem stosowania przepisów nowego pzp tylko tych zamówień z omawianej dziedziny, których wartość będzie równa lub większa niż wartość progów unijnych, tj.:
 
  • 428 000 euro – w przypadku dostaw lub usług;
  • 5 350 000 euro – w przypadku robót budowlanych (art. 2 ust. 1 pkt 3 nowego pzp).
 
Progi stosowania ustawy dla wszystkich zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa podniesiono zatem jednolicie do progów unijnych. Obecnie obowiązujące pzp stosuje się bowiem w zamówieniach na roboty budowlane w tej dziedzinie także wtedy, gdy ich wartość jest mniejsza od progów unijnych. 
 
Jakie przepisy stosować, a jakich nie stosować?
 
Wprawdzie na pozytywną ocenę zasługuje wyodrębnienie reguł udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa do osobnego działu nowej ustawy (dział VI nowego pzp), jednak sposób, w jaki określono zakres zastosowania przepisów ustawy, nie do końca zdaje egzamin praktyczny. W celu ustalenia, jakie przepisy nowego pzp należy w przypadku tych zamówień stosować, a jakich się nie stosuje, niezbędne jest bowiem w szczególności sięgnięcie do innych działów nowego pzp i do wymienionych enumeratywnie w art. 395 przepisów, które do nich odsyłają. 
Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zastosowanie znajdą co do zasady przepisy właściwe dla zamówień klasycznych od progów unijnych, z licznymi wyjątkami (zob. tabela). 
Powyższe rozwiązanie legislacyjne zawarte w art. 395 nowego pzp było podważane przez resort obrony narodowej, który podnosił, że może to spowodować znaczną ilość problemów dotyczących ustalenia zastosowania właściwych przepisów dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a nawet zwiększać ryzyko opóźnienia procesu zakupów sprzętu wojskowego, a przez to modernizacji sił zbrojnych.
 
Tryby udzielania zamówień
 
Wzorem uregulowań unijnych nowe pzp wskazuje, że podstawowymi trybami udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa pozostają przetarg ograniczony i negocjacje z ogłoszeniem. Podobnie jak dotychczas w przypadkach określonych w ustawie zamawiający może udzielić zamówienia także w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. 
Nowe pzp poświęca trybom udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa odrębny, istotnie rozbudowany rozdział, uwzględniając ich specyfikę. Jednak i w tym rozdziale nie udało się uniknąć licznych odesłań do odpowiedniego stosowania bądź niestosowania poszczególnych przepisów nowej ustawy.
 
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 
W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa komunikacja między zamawiającym a wykonawcami nadal ma odbywać się, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, przez posłańca, przy użyciu faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zastosowanie elektronicznych środków komunikacji uzależnione jest zatem od decyzji zamawiającego. Odnośnie do składania ofert obowiązuje przepis szczególny, zgodnie z którym nie tylko ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (tj. oświadczenie wstępne wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia), składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w formie elektronicznej. 
 
Na mocy art. 401 ust. 4 nowego pzp – stanowiącego nową regulację – zamawiający może wymagać, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składane przy użyciu faksu, były potwierdzane w określonym przez zamawiającego terminie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wymaganie takie, w tym termin przesyłania potwierdzeń za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zamawiający wskazuje wówczas w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
Ponadto wprowadzono regulację, zgodnie z którą komunikacja, a także wymiana i przechowywanie informacji mają się odbywać w sposób zapewniający integralność, autentyczność, nienaruszalność oraz poufność tych informacji, w tym zapewniający możliwość zapoznania się z treścią wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.
 
[...]
 
Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny, doktor nauk prawnych; były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne