Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Tryb podstawowy w świetle nowego pzp

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki
Rys. B.Brosz
Omawiamy poszczególne warianty trybu podstawowego i wskazujemy, czym tryb ten różni się od obecnie funkcjonującego przetargu nieograniczonego.
 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące sposobu prowadzenia postępowań, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. Do tej pory podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych, tj. przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, były stosowane bez względu na wartość udzielanego zamówienia. W nowym pzp ustawodawca wyraźnie odróżnia przetarg nieograniczony dla zamówień, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, od trybu podstawowego stosowanego dla zamówień o wartości mniejszej niż te progi. Jak wskazano w uzasadnieniu do nowego pzp, rozróżnienie to ma usprawnić, przyspieszyć oraz uelastycznić udzielanie zamówień.
 
Zakres stosowanych przepisów
 
Tryb podstawowy został uregulowany w przepisach art. 275–296 nowego pzp. Nie oznacza to bynajmniej, że inne przepisy tej ustawy nie mają bezpośredniego oddziaływania na zasady przygotowania i udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne. Należy zwrócić uwagę na fakt, że do postępowań o udzielenie zamówień klasycznych o takiej wartości ma zastosowanie cały dział III nowego pzp. Dla trybu podstawowego duże znaczenie mają rozdziały 1 i 2 tego działu, dotyczące odpowiednio zakresu korzystania z omawianego trybu oraz ogłoszeń.
 
Wątpliwości związane z przyjętą systematyką
 
Na szczególną uwagę zasługuje art. 266 nowego pzp zawierający odesłania do konkretnych przepisów, które mają zastosowanie w przypadku postępowań o udzielenie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, a zatem również do trybu podstawowego. Tym samym zamawiający, planując udzielanie zamówień w trybie podstawowym, musi wypełnić obowiązki wynikające z przywołanego przepisu. Konieczne jest także przyswojenie elementów wspólnych dla trybu podstawowego i przetargu nieograniczonego oraz zasadniczych różnic, jakie między nimi występują, co niejednokrotnie będzie wymagało zachowania czujności. 
Dla przykładu można wskazać na jedną z subtelnych różnic. Otóż zgodnie z art. 97 ust. 2 nowego pzp zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Nie oznacza to bynajmniej, że w trybie podstawowym zamawiający ma prawo ustalić wadium na poziomie 3% wartości zamówienia, albowiem zgodnie z art. 266 nowego pzp dla trybu podstawowego wyłączone jest zastosowanie art. 97 ust. 2 nowego pzp. Maksymalna wysokość wadium, jakiego zamawiający może zażądać w trybie podstawowym, określona została w przepisie, który wprost tego nie dotyczy, a mianowicie w art. 281 nowego pzp, wskazującym minimalny katalog elementów, jakie muszą zostać uwzględnione w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). Ustęp 2 pkt 10 tego artykułu wskazuje, że wadium może wynosić w tym przypadku maksymalnie 1,5% wartości zamówienia. 
 
Jak zatem widać, mimo zupełnie innej systematyki nowe pzp nadal zmusza do poszukiwania rozwiązań w różnych działach ustawy. 
Przy czym choć przyjęta przez ustawodawcę zasada szeregu odesłań do innych przepisów w dużej mierze eliminuje dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne, to jednak nie wyklucza możliwości powstania nowych. Na przykład w myśl art. 266 nowego pzp do trybu podstawowego mają zastosowanie przepisy dotyczące aukcji elektronicznej z wyłączeniem art. 227 ust. 1 nowego pzp, zgodnie z którym w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli warunki zamówienia, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, są określone w dokumentach zamówienia w sposób precyzyjny i świadczenia mogą być sklasyfikowane za pomocą metod automatycznej oceny oraz złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Wyłączenie zastosowania tego przepisu dla trybu podstawowego wydaje się dość oczywiste – na początku jego treści wskazano bowiem, że odnosi się on do trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Przesłankę możliwości wykorzystania aukcji elektronicznej dla trybu podstawowego uregulowano z kolei w art. 308 ust. 1 nowego pzp, zatem przepisy ustanawiające prawo do skorzystania z aukcji elektronicznej w trybie podstawowym znajdują się w zupełnie innym miejscu nowego pzp niż przepisy określające zasady przeprowadzenia aukcji. Może to wzbudzać szereg wątpliwości interpretacyjnych i wymaga „skakania” między różnymi przepisami znajdującymi się w różnych miejscach ustawy.
 
Tryb podstawowy – generalne zasady
 
Zamówienie w trybie podstawowym może być udzielane w jednym z trzech wariantów: bez przeprowadzania negocjacji, z możliwością ich przeprowadzenia lub z koniecznością negocjacji. Dla każdego z wariantów trybu podstawowego wymagana jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w dwóch pierwszych wariantach obok ogłoszenia o zamówieniu zamawiający sporządza także SWZ. W wariancie trzecim zamiast SWZ zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań. Cechą różnicującą poszczególne warianty jest też możliwość – bądź jej brak – zastosowania negocjacji.
 
[...]
 
Michał Zastrzeżyński 
zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych
 
Jarosław Rokicki 
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne