Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Specyfikacja warunków zamówienia

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Ustawodawca uznał za zasadne, by zmienić nazwę „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” (siwz) na określenie – jak wskazał w uzasadnieniu – bardziej adekwatne do treści zawartych w tym dokumencie. Stąd nowe pojęcie i nowy skrót.

 

Ustawodawca przewidział cały 2020 r. na przygotowanie zamawiających i wykonawców do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień według nowych przepisów. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe pzp) wchodzi bowiem w życie dopiero 1 stycznia 2021 r.
Nauka przez czytanie nowej ustawy zgodnie z jej systematyką zapewne zanudzi już po setnym artykule, a jest ich aż 623. Może więc lepszym sposobem będzie uczenie się przez działanie – w tym wypadku przez opracowanie nowego formularza specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ lub specyfikacja). 
Bez SWZ wszczęcie postępowania według nowych przepisów będzie niemożliwe, a dotychczasowych specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie rekomenduję adaptować do nowego systemu ze względu na ryzyko popełnienia wielu błędów. 
 
Od czego zacząć?
 
Opracowanie nowego dokumentu wymaga analizy przekrojowej całej ustawy, powiązania przepisów w logiczny ciąg zdarzeń zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty. Dla opisania poszczególnych części SWZ konieczna będzie też refleksja nad aktualnym przebiegiem procedury w zależności od trybu udzielenia zamówienia i momentu udostępniania specyfikacji wykonawcom. 
Przygotowanie SWZ będzie konieczne w postępowaniach unijnych prowadzonych w następujących trybach: przetarg nieograniczony; przetarg ograniczony; negocjacje z ogłoszeniem; dialog konkurencyjny; negocjacje bez ogłoszenia. Natomiast w postępowaniach krajowych – w trybie podstawowym i negocjacjach bez ogłoszenia. 
 
Specyfikacja a opis potrzeb i wymagań
 
W nowym pzp odróżniono dokument zamówienia nazwany „specyfikacja warunków zamówienia” (który zawiera wszystkie warunki zamówienia) od dokumentu zamówienia określonego jako „opis potrzeb i wymagań”. Ten drugi udostępniany jest przez zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego i zawiera istotne warunki zamówienia, tj. informacje i dane dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymagania proceduralne odnośnie do postępowania, umożliwiające ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W takich trybach jak negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny będą opracowywane oba powyższe dokumenty – zarówno opis potrzeb i wymagań, jak i SWZ – natomiast w partnerstwie innowacyjnym i trybie z wolnej ręki nie przewiduje się specyfikacji. 
 
Przygotowanie specyfikacji
 
Przygotowując formularz specyfikacji i wybierając informacje przekazywane wykonawcom, zamawiający będzie musiał brać pod uwagę specyfikę poszczególnych trybów i modyfikować zakres SWZ w zależności od przebiegu konkretnej procedury. Będzie mógł przy tym rozszerzyć obligatoryjny zakres SWZ o instytucje fakultatywne, których zastosowanie będzie zależne od decyzji instytucji zamawiającej, jak np. określenie fakultatywnych podstaw wykluczenia, ustalenie wadium czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zob. tabela 1 – obligatoryjny zakres SWZ; 
tabela 2 – fakultatywny zakres SWZ).
 
Dostęp do SWZ
 
Specyfikacja jest dokumentem, do którego zainteresowani wykonawcy powinni mieć bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W postępowaniach unijnych, w przetargu nieograniczonym i ograniczonym SWZ musi być dostępna od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia (zob. odpowiednio art. 133 nowego pzp oraz art. 141 i 150 nowego pzp) w negocjacjach z ogłoszeniem dostęp do SWZ należy zapewnić wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych (art. 167 ust. 2 i art. 168 nowego pzp), a w dialogu konkurencyjnym – wraz z zaproszeniem do składania ofert (art. 185 ust. 1 i art. 186 ust. 2 nowego pzp). W negocjacjach bez ogłoszenia zamawiający przekazuje SWZ wykonawcom, z którymi prowadził negocjacje i którzy pozostali w postępowaniu, wraz z zaproszeniem do składania ofert (art. 212 ust. 3 nowego pzp).
 
[...]
 
Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne