Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Omyłki rachunkowe i konsekwencje ich poprawy

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Katarzyna Jachowska

Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie wykonawcy omyłki w zakresie obliczeń rachunkowych, których nieprawidłowość jest oczywista, a sposób, w jaki powinny być one poprawione, nie pozostawia żadnych wątpliwości.

 

Generalną zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej oferty. Od tej zasady ustawa przewiduje jednak dwa wyjątki: •w trybie dialogu konkurencyjnego wykonawca może sprecyzować i doprecyzować treść oferty oraz przedstawić informacje dodatkowe;•w przypadku wystąpienia w ofercie omyłek określonych w art. 87 ust. 2 pzp zamawiający ma możliwość ich poprawienia.
 
Artykuł 87 ust. 2 pzp wskazuje, że zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu kon­sekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
Definicja omyłki rachunkowej
 
Omyłki rachunkowe definiuje się jako błędy w ofercie, które wynikają z błędnego dokonania obliczeń rachunkowych, matematycznych. Bardzo istotne jest, że poprawieniu podlegają nie tylko omyłki rachunkowe, które widoczne są na pierwszy rzut oka – czasami bowiem w celu zidentyfikowania popełnienia przez wykonawcę oczywistej omyłki rachunkowej konieczne jest wykonanie różnego rodzaju obliczeń, które wskażą zamawiającemu, w jakim miejscu wykonawca popełnił błąd.
 
Ważne jest przy tym, by zamawiający miał pewność co do tego, w jaki sposób poprawić omyłkę rachunkową. Jeśli możliwe jest poprawienie omyłki na kilka sposobów, a zmiany z tym związane wpływają np. na cenę oferty, zamawiający nie może sam zdecydować o tym, który ze sposobów poprawienia omyłki jest właściwy. Co do zasady nie jest również możliwe poprawienie omyłek rachunkowych wskutek prowadzonych wyjaśnień, ponieważ przeczyłoby to ich oczywistości. W takiej sytuacji konieczne będzie odrzucenie takiej oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny.
 
Ponadto omawiany przepis zobowiązuje zamawiającego do tego, by po poprawieniu omyłki rachunkowej uwzględnione zostały jej konsekwencje rachunkowe, co wiąże się np. z koniecznością poprawienia wszystkich tych wartości wskazywanych w ofercie, na które wpływ miała poprawiona omyłka.
 
Charakter oczywisty
 
Zastosowanie dyspozycji art. 87 ust. 2 pzp możliwe jest wówczas, gdy zamawiający stwierdzi, że nieprawidłowość, która wystąpiła w ofercie, ma charakter rachunkowy oraz że omyłka jest oczywista. Charakter tego błędu i prawidłowy wynik działania arytmetycznego nie powinny pozostawiać żadnych wątpliwości (zob. wyrok KIO z 12 lutego 2016 r., KIO 124/16).
 
W wyroku KIO z 30 listopada 2011 r. (KIO 2463/11) Izba stwierdziła, że „oczywista omyłka rachunkowa oznacza omyłkę powstałą wyłącznie w wyniku dokonywania rachunków (działań arytmetycznych)”, a w wyroku z 11 maja 2017 r. (KIO 835/17) wskazała, że „w pojęciu «oczywistej omyłki rachunkowej» mieszczą się takie sytuacje, w których działanie arytmetyczne dotknięte jest błędem. Oczywistość tej omyłki powoduje, że dla przeciętnego człowieka nie budzi wątpliwości, że wynik określonego działania matematycznego został określony wadliwie. Powodem tej wadliwości jest omyłka w wykonywaniu obliczeń lub w sposobie przeprowadzenia działania matematycznego”.
 
Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii prawnych1 wskazał, że: „Oczywistą omyłką rachunkową jest omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać wyłącznie omyłkom dotyczącym prostych działań na małych liczbach. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dla uznania, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, wystarczający jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia (wyrok KIO z dnia 1 września 2011 r., sygn. akt 1787/11 oraz wyrok KIO z dnia 28 września 2010 r., sygn. akt KIO 1978/10). Nie stanowi przy tym ograniczenia dla poprawy oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp ilość omyłek rachunkowych występujących w ofercie, ani też ich istotność”.
 
Warto też przywołać fragment wyroku z 16 kwietnia 2012 r. (KIO 650/12), w którym KIO analizowała stan faktyczny polegający na tym, że wykonawca w swojej ofercie wycenił szesnaście pozycji przedmiaru robót zgodnie z wymogami siwz, lecz po podliczeniu tych wartości okazało się, że suma poszczególnych pozycji przedmiaru wskazana przez tego wykonawcę była inna niż podany przez niego wynik sumowania tych wartości. Izba uznała, że nieprawidłowość ta była niewątpliwie błędem matematycznym polegającym na niepoprawnym zsumowaniu poszczególnych pozycji i że miała ona charakter oczywistej omyłki – niezamierzonego działania ze strony wykonawcy. Wniosek taki nasuwał się zaś automatycznie, samodzielnie, wskutek analizy samej oferty, bez konieczności wyjaśniania tego przez wykonawcę, stąd należało uznać, że jest to oczywista omyłka rachunkowa. Taką omyłkę, zgodnie z analizowanym wyżej przepisem, zamawiający ma obowiązek poprawić.
 
[...]
 
Katarzyna Jachowska 
prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne