Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Umowa ramowa na nowo

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Agata Smerd
Na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków zamawiający będzie mógł korzystać z umów ramowych na gruncie nowej ustawy? Co się w tym zakresie zmieni względem obowiązujących obecnie przepisów? 
 
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod pozycją 2019 (dalej: nowe pzp), już w art. 1 odsyła czytelnika do regulacji dotyczących zamówień publicznych i konkursów udzielanych za pomocą szczególnych instrumentów i procedur w zakresie zamówień, określonych w dziale IV nowego pzp (zob. ramka: Szczególne.…). Wśród wymienionych tam instrumentów znajduje się także umowa ramowa.
 
Pierwszy ogląd nowych przepisów wskazuje zatem na wyraźne rozróżnienie trybów udzielenia zamówienia prowadzących do zawarcia umowy od innych instrumentów i procedur. 
W zakresie umowy ramowej nowy stan prawny utrzymuje w mocy pogląd, zgodnie z którym umowa ramowa nie jest trybem prowadzącym do udzielenia zamówienia i nie stanowi zobowiązania do wykonania określonych świadczeń składających się na przedmiot zamówienia.
 
Wyrok KIO z 28 lutego 2018 r. (KIO 285/18)
„Zawarcie umowy ramowej nie oznacza udzielenia zamówienia publicznego, jak również nie nakłada na Wykonawców obowiązku złożenia oferty na zaproszenie Zamawiającego”.
 
Nowe pzp nie zmienia istotnie również definicji umowy ramowej. Zgodnie z tą definicją (art. 7 pkt 26 nowego pzp) umową ramową jest umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
 
Umowa ramowa – przeprowadzenie postępowania
 
W myśl art. 99 obecnie obowiązującego pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisy nowego pzp wprowadzają w tym zakresie zmianę (zob. art. 311 nowego pzp), wyłączając z tego katalogu tryb zamówienia z wolnej ręki. Wedle nowych regulacji umowy ramowe dla zamówień klasycznych o wartości równej i przekraczającej progi UE mogą być zawarte po przeprowadzeniu postępowania w jednym z następujących trybów:
 
 • przetargu ograniczonego;
 • przetargu nieograniczonego;
 • negocjacji z ogłoszeniem;
 • dialogu konkurencyjnego;
 • partnerstwa innowacyjnego.

 

Natomiast umowy ramowe w przypadku zamówień o wartości krajowej będą mogły być zawierane po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
 
 • podstawowym lub
 • partnerstwa innowacyjnego.

 

Prowadzenie postępowania w celu zawarcia umowy ramowej będzie się odbywać zgodnie z zasadami odpowiednimi dla każdego z trybów postępowań, w zależności od progów kwotowych.
 
W celu ustalenia, jaki próg kwotowy będzie obowiązujący dla danego zamówienia, należy oszacować wartość umowy ramowej. W tym zakresie przepisy nie ulegają zmianie – nadal wartością szacunkową umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej. Należy przy tym pamiętać, że zakazane jest wykorzystywanie umowy ramowej w celu ograniczenia konkurencji. 
 
Nowością w przepisach jest natomiast dodatkowa podstawa do unieważnienia postępowania o zawarcie umowy ramowej (niezależnie od progu), która miała być zawarta z więcej niż jednym wykonawcą – unieważnienie następuje w takim przypadku, jeśli wpłynęły mniej niż dwie oferty lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu.
 
Dalsze procedowanie po zawarciu umowy ramowej
 
Dotychczasowe przepisy dotyczące procedowania w przypadku chęci zawarcia umowy ramowej budzą wiele wątpliwości co do ich stosowania. Regulacje nie są czytelne, a spowodowane jest to mnogością rozwiązań wyspecyfikowanych w art. 101a ust. 1 obecnie obowiązującego pzp.
 
Nowe regulacje w swoich założeniach mają być czytelniejsze i przyjaźniejsze. Procedura ustanowienia umowy ramowej została określona w art. 313 i 314 nowego pzp. Przepis art. 313 dotyczy przypadku, gdy zamawiający zawarł umowę ramową z tylko jednym wykonawcą. Jego treść nie budzi większych wątpliwości – w takiej sytuacji zamawiający udziela zamówienia na warunkach zamówienia określonych w umowie ramowej, bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia. Należy to rozumieć w ten sposób, że zamawiający udziela zamówienia bez organizowania kolejnych postąpień czy bez ponownego zwracania się do wykonawcy o złożenie oferty wykonawczej (co w dalszej części tekstu określane jest mianem minikonkursu1).
 
Natomiast gdy zamawiający zawarł umowę ramową z większą liczbą wykonawców, wówczas obliguje go procedura wskazana w art. 314 nowego pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może zdecydować, czy udziela zamówienia:
 
 1. bez minikonkursu;
 2. z minikonkursem;
 3. w opcji mieszanej (tzn. część zamówień bez minikonkursu, a część z minikonkursem).
 
Zamówienia bez minikonkursu
 
Zamawiający będzie korzystał z możliwości udzielenia zamówienia bez dodatkowego postępowania zgodnie z warunkami zamówienia wynikającymi z umowy ramowej, w sytuacji gdy w umowie ramowej określono:
 
 • wszystkie warunki wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw, oraz 
 • warunki wyboru wykonawców, którzy wykonają zamówienie.
 
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowego pzp w takiej sytuacji zamawiającego nie obciążają obowiązki dotyczące m.in.: oszacowania wartości zamówienia jednostkowego, powołania komisji przetargowej, stosowania elektronicznych środków komunikacji, ponownej weryfikacji podmiotowej wykonawcy czy też sporządzenia protokołu.
 
Zamówienia z minikonkursem
 
Opcja z minikonkursem będzie mogła zostać wykorzystana w przypadku, gdy nie wszystkie warunki wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zostaną określone w umowie ramowej. Dokumenty zamówienia powinny dookreślać istniejące warunki zamówienia lub – w razie potrzeby – wskazywać nowe lub dodatkowe warunki, których nie było w pierwotnej umowie ramowej. 
 
Zgodnie z art. 314 ust. 3 nowego pzp zamawiający udziela zamówienia na tych samych (i – w razie potrzeby – na bardziej sprecyzowanych) warunkach zamówienia, które stosowano przy zawarciu umowy ramowej, oraz, w stosownych przypadkach, na innych warunkach zamówienia wskazanych w dokumentach zamówienia dotyczących umowy ramowej. Wykonawcy składają swoje oferty z uwzględnieniem tych warunków.
 
[...]
 
Agata Smerd
szkoleniowiec, praktyk, autorka licznych publikacji z zakresu pzp; koordynuje realizację polityk zakupowych w projekcie środowiskowym; pełni funkcję inspektora ochrony danych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne