Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiana i wycofanie oferty

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Joanna Filipiak
Oferta, jako oświadczenie woli, stanowi deklarację chęci zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego określonego w dokumentacji postępowania.
 
Aby oferta, składana przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, mogła zostać uznana za złożoną skutecznie, musi ona dotrzeć do zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do jej składania.
 
Złożenie oferty w formie pisemnej
 
Jeżeli oferta ma formę pisemną – powinna przed upływem wyznaczonego terminu wpłynąć fizycznie do siedziby zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez niego jako miejsce składania ofert (kancelaria/sekretariat/biuro podawcze itp.). Za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 11 czerwca 2014 r. (KIO 1074/14) należy uznać, że momentem złożenia oferty powinno być wejście składającego ofertę do miejsca składania ofert, a nie sam moment rejestracji oferty w ewidencji wpływu przesyłek do zamawiającego. 
 
Złożenie oferty w postaci elektronicznej
 
W przypadku składania oferty elektronicznej należy pamiętać, że powinna ona zostać złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej w wymaganym formacie danych – przy użyciu wskazanego przez zamawiającego oznaczenia czasu odbioru danych (np. czas serwera, na który wpływa oferta) oraz sposobu kodowania danych. 
Obowiązek zapewnienia odpowiednich narzędzi, niezbędnych do złożenia oferty elektronicznej, spoczywa na zamawiającym (art. 10b pzp).
Problemy ze złożeniem oferty w postaci elektronicznej mogą wynikać z wadliwego działania urządzeń technicznych, a także z błędów popełnianych przez samych wykonawców. Zamawiający musi mieć na względzie, że sposób funkcjonowania narzędzia informatycznego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie, ma bezpośredni wpływ na przebieg tego postępowania (w tym na jego wynik – jeśli narzędzie to nie dopuści do złożenia oferty przez wykonawcę, którego oferta mogłaby zostać wybrana jako najkorzystniejsza; zob. wyrok KIO z 14 stycznia 2019 r., KIO 2671/18). Dlatego też zamawiający – bez względu na to, czy wadliwe działanie systemu jest przez niego zawinione, czy też nie – odpowiada ostatecznie za prawidłowe funkcjonowanie tego narzędzia. W przypadku więc wystąpienia awarii, uniemożliwiającej składanie lub otwarcie ofert, zamawiający może być zmuszony do unieważnienia postępowania.
 
Termin złożenia oświadczenia
 
Wykonawca może decydować o podtrzymaniu chęci złożenia oferty lub o modyfikacji jej treści aż do upływu wyznaczonego terminu składania ofert. Do tego czasu jest on zatem zobowiązany do ustalenia ostatecznego kształtu oferty (zob. wyrok KIO z 29 maja 2017 r., KIO 922/17).
 
Zmianę treści oferty lub jej wycofanie przed terminem składania ofert umożliwia wykonawcy art. 84 ust. 1 pzp: „Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę”. Kluczowe zatem znaczenie dla oceny, czy wycofanie lub zmiana oferty mogą w ogóle zostać dokonane, ma upływ terminu wyznaczonego w dokumentacji postępowania jako termin składania ofert. Wraz z jego upływem wykonawca nie może już cofnąć oświadczenia woli wyrażonego w ofercie – takie działanie byłoby bowiem pozbawione skutków prawnych. 
Powyższe nie oznacza jednak, że po upływie terminu składania ofert zmiana oferty lub dokumentów jej towarzyszących nie jest w ogóle możliwa. Jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie.
 
Oferta, której treść zmieniono po terminie składania ofert w inny sposób niż opisany wyżej, jest niezgodna z treścią pzp i jako taka podlega odrzuceniu.
Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić wyłącznie w drodze złożenia zamawiającemu przez osobę umocowaną przez wykonawcę oświadczenia woli, jednoznacznie wskazującego na intencje wykonawcy co do losów jego oferty. W pzp ustawodawca nie określił szczegółowych uregulowań w tym zakresie – zamawiający najczęściej wprowadza do dokumentów postępowania zapisy o charakterze organizacyjnym, porządkujące tę sferę. Najczęściej wymaga on wyraźnego oznaczenia koperty z oświadczeniem o zmianie lub wycofaniu oferty, np. przez opatrzenie jej napisem odpowiednio: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Warto przy tym pamiętać, że niezastosowanie się do tego typu wytycznych nie może jednak skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp (wskutek jej niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia), gdyż przepis ten nie dotyczy wymogów formalnych, lecz merytorycznych oferty (materialnej sfery oferty).
 
[...]
 
Joanna Filipiak
konsultant zamówień publicznych, odpowiada za obszar zamówień publicznych w dużej firmie wykonawczej 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne