Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wartość zamówienia

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Zbigniew Leszczyński

Omawiamy często mylone pojęcia „orientacyjna wartość zamówienia”, „wartość szacunkowa zamówienia”, „kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” oraz „cena oferty”.

 

Pojęcia występujące w pzp dotyczące wartości zamówienia różnią się pewnymi niuansami, a ich odróżnienie może sprawiać kłopot uczestnikom rynku zamówień publicznych. 
 
Orientacyjna wartość zamówienia
 
Pojęciem „orientacyjna wartość zamówienia” posługuje się ustawodawca w art. 13a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej: obecnie obowiązujące pzp), a w nowej ustawie – z dnia 11 września 2019 r. (dalej: nowe pzp) – pojawia się ono w art. 23 ust. 3 pkt 4. 
 
Przepisy te określają, że zamawiający publiczni oraz ich związki obowiązkowo, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Obecnie plan ten jest zamieszczany tylko na stronie internetowej zamawiającego, a od 1 stycznia 2021 r. ma być zamieszczany także w BZP.
 
Plan ma zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, rodzaju zamówienia, przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia, orientacyjnej wartości zamówienia, przewidywanego terminu wszczęcia postępowania. 
 
Obecnie obowiązujące pzp nie określa wymogu aktualizacji planu, jednak po wejściu w życie nowego pzp plan ten będzie musiał być aktualizowany. Jeżeli więc do budżetu zostanie w trakcie roku wprowadzone nowe zamówienie lub zmianie ulegnie któryś z elementów planu postępowań, to zamawiający będzie miał obowiązek dokonać tylu zmian planu, ile razy nastąpi wpływająca na niego zmiana budżetu. Praktyka pokazuje, że takie zmiany dokonywane są na każdej sesji rady gminy, może się więc okazać, że zmian tego planu będzie dużo. 
 
Skoro plan postępowań o udzielenie zamówień jest sporządzany po przyjęciu budżetu, a w budżecie występują wartości brutto, to „orientacyjna wartość zamówienia” jest kwotą brutto, tj. zawiera VAT. Z uwagi na fakt, że na etapie tworzenia i zatwierdzania budżetu zamawiający nie posiadają szczegółowego opisu wszystkich przedmiotów zamówień, w omawianej regulacji występuje pojęcie „orientacyjna wartość zamówienia”, a nie „wartość zamówienia”. Z zasady powinna to być kwota zawarta w budżecie. Jeżeli jednak z tej samej pozycji budżetowej będą realizowane także inne płatności, to kwotę z danej pozycji budżetu należy „rozbić” na poszczególne zamówienia i te kwoty wpisać do planu postępowań. W takiej sytuacji „orientacyjna wartość” będzie niezgodna z kwotą zamieszczoną w danej pozycji budżetu. Budżet musi się bilansować, co powoduje, że często kwota z budżetu jest o wiele niższa nawet od przybliżonej wartości zamówienia (w takiej sytuacji „orientacyjna wartość zamówienia” będzie o wiele niższa od realnej wartości tego zamówienia). 
 
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie
 
Czy zatem „orientacyjna wartość” musi wynikać z kwoty wpisanej w budżecie? Zdaniem autora niniejszego artykułu – tak, ponieważ budżet określa wysokość kwot odnośnie do danej pozycji, a plan postępowań ogłasza się po przyjęciu budżetu. „Orientacyjna wartość zamówienia” staje się „kwotą, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, podawaną przed otwarciem ofert, a więc kwotą, o której mowa w art. 86 ust. 3 obecnie obowiązującego pzp (art. 222 ust. 4 nowego pzp). 
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 obecnie obowiązującego pzp kwota ta może ulec zwiększeniu do ceny oferty najkorzystniejszej, jeżeli zamawiającego na to stać. Z tego przepisu wynika również, że zamawiający może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy „orientacyjna wartość” jest niższa od „wartości zamówienia” powiększonej o VAT, ale w dniu zawarcia umowy kwota w budżecie musi być nie niższa niż cena oferty najkorzystniejszej. Taki sam wniosek wypływa z art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Jeśli zamawiający będzie udzielał zamówienia w częściach, a więc w kilku postępowaniach (art. 32 ust. 4 obecnie obowiązującego pzp), „orientacyjna wartość” będzie się odnosiła do poszczególnych postępowań, a zatem do wartości poszczególnych części. 
 
Wartość szacunkowa zamówienia
 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 obecnie obowiązującego pzp (art. 28 nowego pzp) podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Wartością zamówienia jest więc kwota netto, którą zamawiający przewiduje wypłacić wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia. Jak wskazuje art. 2 pkt 13 obecnie obowiązującego pzp (art. 7 pkt 32 nowego pzp), zamówienia publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. A zatem generalna zasada ustalania wartości zamówienia brzmi: ile umów, tyle zamówień, a wartością tych zamówień jest przewidywana ich szacunkowa wartość.
 
Warto w tym miejscu powołać się na opinię UZP, który wskazał, że „określenie wartości zamówienia odnosi się do jednego konkretnego zamówienia (art. 32 ust. 1 ustawy) (…). Przepis ten [art. 34 ust. 1] stanowi zatem wyjątek od reguły zawartej w art. 32 ust. 1 ustawy, która stanowi, iż podstawą szacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, a więc spodziewana przez zamawiającego kwota wynagrodzenia jaka będzie przewidziana w umowie o zamówienie publiczne (bez VAT)”.
 
Wartość zamówienia na roboty budowlane 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 obecnie obowiązującego pzp (art. 34 nowego pzp) wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej w odniesieniu do roboty polegającej na jej wykonaniu lub planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w odniesieniu do roboty polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu. Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: rozporządzenie o kosztorysie) wskazuje, jak należy te dokumenty sporządzać. 
 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest przedmiar robót opracowywany na podstawie projektu wykonawczego, który jest uszczegółowieniem i uzupełnieniem projektu budowlanego. Aby więc oszacować wartość roboty budowlanej, należy posiadać dokumentację projektową, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
[...]

 

Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne