Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Gwarancja wadialna niezgodna z siwz

Data publikacji: 02-09-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   wadium   siwz   gwarancja

Czy każda rozbieżność między zapisami gwarancji wadialnych a wymogami w tym zakresie zamieszczonymi w siwz dyskwalifikuje ofertę?

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający zobowiązany jest do żądania od wykonawcy zabezpieczenia składanej oferty poprzez wniesienie wadium. W procedurach o wartości niższej od progów unijnych wymaganie wniesienia wadium nie jest obowiązkowe. Wynika to wprost z art. 45 ust. 1 i 2 pzp.
W treści art. 45 ust. 6 pzp ustawodawca wskazuje zaś następujące formy, w jakich wadium może być wnoszone:
•pieniądz;
•poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
•gwarancja bankowa;
•gwarancja ubezpieczeniowa;
•poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawca może wybrać jedną lub kilka z nich, a zamawiający nie ma możliwości zawężenia form, w jakich dopuszcza wniesienie wadium w danym postępowaniu, ani dopuszczenia innych, niewynikających z pzp.

 

Co reguluje ustawa

 

W siwz nie muszą być zamieszczane informacje – powielone wprost z treści pzp – o formach wnoszenia wadium, przesłankach jego zatrzymania oraz terminie jego zwrotu (choć taka praktyka jest stosowana przez zamawiających prawie zawsze). Normy te wynikają bowiem z treści samego aktu prawnego: formy wniesienia wadium reguluje art. 45 ust. 6, przesłanki zatrzymania wadium opisano w art. 46 ust. 4a i 5, a termin zwrotu wadium wynika z art. 46 ust. 1, 1a i 2. Także termin wniesienia wadium został określony w ustawie – w art. 46 ust. 3 pzp.
Ponieważ jednak z art. 36 ust. 1 pkt 8 pzp wynika, że siwz musi zawierać wymagania dotyczące wadium, to można stwierdzić, że obowiązkiem zamawiającego jest jedynie wskazanie kwoty wadium i numeru rachunku bankowego właściwego dla jego wniesienia w formie pieniężnej (zob. wyrok KIO z 2 kwietnia 2015 r., KIO 532/15, KIO 534/15). Wynika to z faktu, że rachunek bankowy właściwy dla wpłat wadium jest indywidualną sprawą każdego zamawiającego, a kwota wadium obliczana jest procentowo od wartości zamówienia (zgodnie z prawem nie może być wyższa niż 3% tej wartości).
Niezależnie od powyższych rozważań w siwz zamawiający powielają wszystkie postanowienia ustawy dotyczące form wnoszonego wadium czy okoliczności jego zwrotu i przepadku, co oczywiście nie jest sprzeczne z przepisami prawa. Jak wynika z wieloletnich obserwacji, nierzadko zamawiający zamieszczają w siwz dodatkowe wymagania dotyczące gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Przykładowo zamawiający żądają, aby gwarancja wadialna wskazywała sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego jako sąd właściwy do rozpoznawania sporów z tej gwarancji. Tymczasem wykonawcy nie zawsze zwracają uwagę, czy wystawca gwarancji (bank lub ubezpieczyciel) nie wprowadził w dokumencie odmiennych zapisów. Gdyby zatem w omawianym przykładzie dokument gwarancji złożony przez wykonawcę wraz z ofertą zawierał zapis o sądzie właściwym dla siedziby gwaranta, który będzie rozpatrywał ewentualne spory wynikające z przedłożonej gwarancji, to jak ocenić taki dokument wadialny? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto więc zastanowić się, na ile rozbieżności między wymaganiami siwz a zapisami w przedłożonej gwarancji wadialnej uniemożliwią wyegzekwowanie należności z gwarancji wadialnej, gdy ziści się jedna z ustawowych przesłanek zatrzymania wadium.

 

Konsekwencje braku wniesienia wadium

 

Przypomnieć należy, że gwarancja wadialna nie podlega ani wyjaśnieniom w trybie art. 87 ust. 1 pzp lub art. 26 ust. 4 pzp, ani uzupełnieniom w trybie art. 26 ust. 1–3 pzp. Konsekwencją niewniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp. Oferta podlega odrzuceniu również w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści siwz, co zostało przewidziane w art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. Jednak dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium nie jest częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy, w związku z czym brak jest możliwości zastosowania przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp w stosunku do oferty zabezpieczonej za pomocą wadium niezgodnego z wymaganiami siwz (zob. wyrok KIO z 18 czerwca 2013 r., KIO 1312/13). Nie każda wada wniesionego zabezpieczenia wadialnego skutkować będzie koniecznością odrzucenia oferty wykonawcy jako niezabezpieczonej wadium. Niezbędne jest ustalenie, czy zamawiający będzie mógł z wniesionego zabezpieczenia skorzystać, a zatem czy wniesione wadium potwierdza faktyczne zabezpieczenie interesów zamawiającego.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne