Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Aukcja elektroniczna a wybrane przepisy pzp

Data publikacji: 02-09-2019 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

Omawiamy stosowanie przez zamawiających tych przepisów pzp, które w kontekście korzystania z możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej budzą w praktyce wątpliwości interpretacyjne.

 

Zastosowanie aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wymaga odmiennego podejścia do procesu badania i oceny ofert oraz do weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia niż w przypadku postępowań prowadzonych bez wykorzystania aukcji elektronicznej. Powyższe dotyczy działań zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy.
W myśl obecnie obowiązujących przepisów proces weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia ma charakter dwuetapowy. W pierwszej kolejności zamawiający weryfikuje wstępne oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, a dopiero od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, żąda przedłożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa pzp, weryfikacja wstępnych oświadczeń dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W odniesieniu do aukcji elektronicznej wymagane jest zgoła odmienne podejście.

 

Podstawy zastosowania aukcji elektronicznej

 

Zgodnie z art. 91a ust. 1 pzp, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a przy tym można w sposób precyzyjny określić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu (zob. tabela 1).
Konstrukcja wspomnianego przepisu wskazuje, że aukcja elektroniczna jest ostatnią czynnością poprzedzającą wybór najkorzystniejszej oferty. Zatem zamawiający przed jej przeprowadzeniem musi dokonać pełnej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także zbadać, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

[...]

 

 

Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne