Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Potencjał podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Data publikacji: 02-09-2019 Autor: Dorota Grochalska
Tagi:    konsorcjum

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zawsze może uzupełnić lub zastąpić swój potencjał potencjałem podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Artykuł 22a ust. 1 pzp (stanowiący implementację art. 63 dyrektywy 2014/24/UE) wskazuje, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zakres potencjału podmiotu trzeciego, który można wykorzystać w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to:•zdolności techniczne lub zawodowe;•sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Jest to potencjał, który pozwoli wykonawcy spełnić warunki udziału określone w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3. Należy zastanowić się wobec tego, jak można spełnić warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 pzp dotyczący kompetencji i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (w przypadku gdy konieczność jego posiadania wynika z odrębnych przepisów). Otóż w tym zakresie wykonawca nie może polegać na potencjale podmiotów trzecich – warunek taki musi on spełnić samodzielnie.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

W wyroku z 25 stycznia 2011 r. (KIO 51/11) Izba rozstrzygała w odniesieniu do postępowania, w którym zamawiający postawił między innymi warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (ponieważ przepisy prawa nadają obowiązek ich posiadania), w tym świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia minimum do klauzuli „poufne”, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami. Zamawiający żądał przedstawienia ww. świadectwa przed podpisaniem umowy. Postępowanie prowadzone było w trybie dialogu konkurencyjnego, w związku z tym zamawiający we wniosku zażądał podania: stopnia i klauzuli posiadanego świadectwa, organu wydającego, numeru świadectwa i daty jego ważności. Ponadto w zaproszeniu zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, i dodał: „Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, zgodnie z art. 50 ust. 1 pzp, oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu (wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu) i na podstawie złożonych wraz z wnioskiem dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków”.
Wykonawca występujący w ramach konsorcjum został oceniony jako spełniający ten warunek. Jednak biorąc pod uwagę postanowienia ogłoszenia – gdzie wskazano, że w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pzp zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Izba uznała, że dokonana przez zamawiającego pozytywna ocena spełniania tego warunku w stosunku do konsorcjum nie znajduje oparcia w dokumentach załączonych do jego wniosku. Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego dysponowała bowiem spółka, która nie była wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum. Skoro zamawiający zaklasyfikował posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przez co najmniej jednego z członków konsorcjum jako uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności wymagane przez przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, to nie miał podstaw, by ocenić, że konsorcjum spełnia ten warunek udziału w postępowaniu. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności nie jest bowiem przewidziane w przepisie art. 26 ust. 2b pzp jako zasób podlegający udostępnieniu.

 

Udowodnienie dysponowania zasobami

 

Dysponowanie zasobami podmiotów udostępniających należy udowodnić zamawiającemu zgodnie z art. 22a ust. 2 pzp, który stanowi, że: „Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”.

Zgodnie z art. 22a ust. 3 pzp zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. Wytyczne dla wykonawcy w tym zakresie zawarto zaś w art. 25a ust. 3 pzp.

 

[...]

 

Dorota Grochalska
praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego; inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, członek zarządu OSKZP 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne