Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Składanie oferty w postaci elektronicznej

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki
Tagi:    wadium   zatrzymanie wadium

Czy złożenie skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy uznać za czynność zgodną z wymogami wynikającymi z art. 10a pzp?

 

Elektronizacja zamówień dotycząca postępowań, których wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub je przekracza, miała na celu m.in. odformalizowanie procedury oraz ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Aktualnie występujące problemy związane z formą składania oferty w postaci elektronicznej świadczą o tym, że celu tego nie udało się osiągnąć: składanie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi wręcz utrudnienie, a związane z tym kwestie formalne rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Jednym z fundamentalnych problemów w tym zakresie jest możliwość złożenia skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W odniesieniu do tego zagadnienia zapadło już kilka orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię w tej kwestii1.

Opinia ta ma szczególne znaczenie, albowiem, jak wskazuje art. 154c pzp, przez wydawanie opinii (z urzędu lub na wniosek) – w których przedstawione są interpretacje przepisów pzp budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Prezes UZP dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy przez zamawiających. Tym samym opinia wydana przez UZP ma charakter wiążący dla wszystkich uczestników procesu udzielania zamówień publicznych i można się spodziewać, że rozwieje ona dotychczasowe wątpliwości. Jedyna wątpliwość, jaka pojawia się w tym zakresie, to czy orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej będzie uwzględniało wytyczne wyrażone w opinii. Jak bowiem wskazuje dotychczasowe orzecznictwo, KIO nie jest jednolita w swoich stanowiskach.

Niemniej jednak na bazie już wydanych orzeczeń KIO można dotychczasową praktykę przynajmniej w pewnym zakresie usystematyzować.

Źródło żądanych dokumentów i oświadczeń

Sposób złożenia oświadczeń lub dokumentów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest uzależniony od podstawy prawnej żądania danego dokumentu. Na potrzeby niniejszego artykułu można wskazać trzy typy oświadczeń i dokumentów, których forma jest uzależniona od aktu prawnego stanowiącego podstawę ich żądania (zob. tabela).

Oświadczenia i dokumenty określone w rozporządzeniu

Rodzaje oświadczeń i dokumentów, jakie mogą być żądane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostały określone wprost w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów). W efekcie nowelizacji tego rozporządzenia z 16 października 2018 r. oświadczenia i dokumenty w nim wskazane mogą być składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zatem w odniesieniu do tych dokumentów nie ma wątpliwości w zakresie możliwości ich złożenia w postaci skanu podpisanego własnoręcznym podpisem, a następnie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy bowiem pamiętać, że zmiana z października 2018 r. zrównała dopuszczalną postać oświadczeń i dokumentów. Można sobie zatem wyobrazić sytuację, w której wykonawca złoży wykaz robót budowlanych podpisany własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niezależnie od wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się na gruncie aktualnego orzecznictwa będzie taki wykaz potraktowany jako oryginał lub kopia oryginału potwierdzona za zgodność z oryginałem. Jak bowiem wskazuje zmieniona treść § 5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę) jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. Dywagacje dotyczące tego, czy skan dokumentu jest oryginałem, czy kopią, oraz rozważania związane ze sporządzeniem dokumentu w postaci elektronicznej w przypadku dokumentów i oświadczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie dokumentów mają charakter bezprzedmiotowy.

Forma dokumentu wadialnego

Zupełnie odrębną kategorię dokumentu stanowi dowód wniesienia wadium. Przepisy pzp regulują kwestię żądania i formy wadium (art. 45 pzp) oraz jego zwrotu, a także określają przesłanki jego zatrzymania (art. 46 pzp). Ustawodawca nie reguluje natomiast kwestii formy dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Z oczywistych względów poniższe rozważania dotyczyć będą wadium wnoszonego w formie niepieniężnej, gdyż w przypadku wadium wnoszonego w formie pieniądza problem nie występuje (zamawiający samodzielnie może zweryfikować, czy wadium znalazło się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert).

 

Najistotniejszą kwestią jest to, że zamawiający powinien dysponować dokumentem wadialnym (np. gwarancją ubezpieczeniową lub gwarancją bankową) najpóźniej w momencie upływu terminu składania ofert. Dzięki temu dokumentowi możliwa jest skuteczna egzekucja roszczeń o zatrzymanie wadium w przypadku, gdy zaistnieją ku temu ustawowe przesłanki. Zdaniem autorów, ponieważ możliwość zatrzymania wadium jest uzależniona od dysponowania przez zamawiającego oryginałem dokumentu wadialnego, toteż rozważania na temat możliwości złożenia jego skanu mają charakter bezprzedmiotowy. W przypadku wadium konieczne jest, aby zamawiający dysponował dokumentem oryginalnym.

 

[...]

 

Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej  

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne