Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

gov_LAB

25 Styczeń 2019 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program edukacyjny gov_LAB,...

Konkurs na pozacenowe...

25 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w II edycji konkursu na pozacenowe...

Roczne sprawozdania o...

25 Styczeń 2019 
Na podstawie art. 98 pzp zamawiający zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o...

Wyjaśnianie treści siwz

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Czy po upływie terminów przewidzianych w art. 38 ust. 1 pzp wykonawcy nie mają prawa zadawać pytań dotyczących siwz? Co może wykonawca, jeżeli zamawiający zmodyfikuje specyfikację po upływie terminów, które obligują go do udzielenia odpowiedzi na pytania?

Jeżeli po dokonaniu analizy specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy mają wątpliwości co do jej zapisów, to zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp mogą zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:


1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Brak odpowiedzi przez zamawiającego na pytania zadane w terminach, o których mowa powyżej, stanowił będzie podstawę do unieważnienia postępowania, gdyż wywiera to wpływ (czasami nawet tylko potencjalny) na wynik postępowania, ponieważ wykonawca zainteresowany zamówieniem (wykonawca, który zadał pytanie) może po prostu nie złożyć oferty w związku z brakiem reakcji zamawiającego na zadane pytania. Brak wyjaśnień treści specyfikacji, w odniesieniu do której wykonawcy kształtują przecież swoje oświadczenia, może uzasadniać unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp.

Pytania po terminie

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 1a, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Oznacza to, że ustawa zobowiązuje zamawiającego do udzielenia odpowiedzi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pytania wpłyną do niego w ściśle określonym terminie. Pytania zadane po jego upływie zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. Wątpliwości pojawiają się jednak w sytuacji, w której zamawiający – w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania – dokonuje modyfikacji siwz (np. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia) i przedłuża termin składania ofert. Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 4 pzp w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dokonaną zmianę udostępnia zaś na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie). Z kolei w myśl art. 38 ust. 4a, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:


1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Podobnie dyrektywa 2014/24/ UE w ostatnim zdaniu art. 47 ust. 3 wskazuje, że w przypadku gdy o dodatkowe informacje nie wystąpiono w odpowiednim terminie lub gdy ich znaczenie w kontekście przygotowania elastycznych ofert jest nieistotne, instytucja zamawiająca nie jest zobowiązana do przedłużenia terminów.  

 

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne