Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Praktyczne spojrzenie na usługi społeczne

Data publikacji: 19-12-2016 Autor: Joanna Filipiak
Autor: Rys. B. Brosz

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, zamawiający mają dość dużą swobodę. Muszą jednak pamiętać o respektowaniu podstawowych zasad – przejrzystości działania i równego traktowania wykonawców.

Usługi społeczne zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (dalej: dyrektywa klasyczna) oraz 2014/25/UE (dalej: dyrektywa sektorowa) z dnia 26 lutego 2014 r. W preambułach tych aktów prawnych wskazano, że kwestie udzielania zamówień publicznych na tego typu usługi powinny być regulowane w prawie krajowym w sposób odmienny niż pozostałe zamówienia, przy zastosowaniu tzw. łagodniejszego reżimu. Dlatego też zamówienia na usługi społeczne, których wartość nie przekracza pewnych progów kwotowych, uznawane za mające niewielki wpływ na transgraniczny przepływ towarów, usług i ludzi, nie są przedmiotem regulacji unijnych, lecz powinny być uregulowane w ustawodawstwie krajowym. Państwo członkowskie, przyjmując krajowe regulacje w tym zakresie, powinno się kierować uwarunkowaniami wewnętrznego rynku każdej z kategorii tych usług, w tym wpływem tych regulacji na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Jedyne ramy, jakie wyznaczają dyrektywy, to przejrzystość działania, równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienie oraz stosowanie kryteriów jakościowych, gwarantujących wybór oferty najlepiej spełniającej wymagania instytucji zamawiającej. Nie oznacza to, że ustawodawcy krajowi, realizując powyższe zasady, nie są związani generalnym celem przyświecającym zamówieniom publicznym w państwach UE, czyli dążeniem do wykreowania „inteligentnego” i trwałego wzrostu gospodarczego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków publicznych.

Elementy, które powinien określić prawodawca krajowy

Z uwagi na zapisy zawarte w preambułach unijnych dyrektyw zamówieniowych (zob. ramka: Usługi społeczne…) państwo członkowskie przy uchwalaniu przepisów krajowych na usługi społeczne do określonych wartości musi sformułować zasady udzielania zamówień gwarantujące transparentność procesu, dostępność podmiotów do zamówienia oraz przyjęcie „jednej miary” w ocenie ich zdolności do realizacji zamówienia. Ze względu na niewielki wymiar transgraniczny wymagane jest także uwzględnienie szczególnych uwarunkowań, jakimi rządzą się branżowe rynki wewnętrzne tych usług.

Według ustawodawcy unijnego zatrudnienie i praca, jako główne czynniki wyrównywania szans i integracji społecznej, mają niebagatelne znaczenie dla usług społecznych, a zatem państwo członkowskie powinno w prawie krajowym zapewnić instytucjom zamawiającym możliwość wyboru wykonawców przy zastosowaniu kryteriów jakościowych uwzględniających te czynniki.

Ustawodawca polski, w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych, poświęcił usługom społecznym odrębny rozdział (rozdział 6 działu V pzp), przy czym zamówienia, których wartość jest niższa od progu unijnego (750 000 euro dla zamówień klasycznych i 1 000 000 euro dla zamówień sektorowych), potraktowane zostały bardzo lakonicznie – zasady ich udzielania sformułowano w jednym artykule (138o pzp). Taki sposób regulacji, w ocenie autorki, nie wypełnia podstawowej normy zaczerpniętej wprost z dyrektyw, tj. sformułowania przepisów – pojęć i zasad, w sposób gwarantujący uczestnikom rynku zamówień publicznych „pewność prawa”.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne