Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Próbka – element oferty czy dokument

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Marcin Grabski
Autor: Bartłomiej Brosz

Zamawiający na etapie sporządzania siwz powinien rozważyć cel żądania próbek, gdyż może to przyczynić się zarówno do wyboru najlepszej oferty, jak i do konieczności odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania.

Zamawiający, przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia, może wziąć pod uwagę nałożenie na wykonawców obowiązku dostarczenia próbek. Możliwość ta wynika z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Doprecyzowanie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zostało dokonane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 87, poz. 605, z 2008 r. nr 188, poz. 1155). Przykładami próbek mogą być np. materiały biurowe, reklamowe lub medyczne.

 

Jak jednak powinien postąpić zamawiający, gdy wykonawca – mimo nałożenia na niego obowiązku dostarczenia próbek – nie załącza ich lub te, które przedstawił, nie spełniają wymagań opisanych w specyfikacji? Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, zamawiający w takiej sytuacji wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne